Taksonomia w branży Real Estate

Znana już jest większość regulacji i standardów unijnych w zakresie raportowania ESG, które na dobre wejdą w życie za rok sprawozdawczy 2024. Częścią raportowania ESG w części środowiskowej są również ujawnienia taksonomiczne, a więc bardzo konkretne wskaźniki finansowe dotyczące spełnienia „zielonych kryteriów” działalności gospodarczej, które przyjęto w UE w ramach Taksonomii.

Jedną z branż, która szczególnie została uwzględniona w Taksonomii, jest branża nieruchomości. Dotyczy to zarówno deweloperów, wykonawców, jak i inwestorów długoterminowych. Wynika to z faktu istotnego i długookresowego wpływu budynków na środowisko, ich energochłonności czy surowców i samego procesu wytwarzania materiałów wykorzystywanych w budownictwie.

Z tego powodu nieruchomości zawierają rozbudowane opisy kryteriów taksonomicznych, których spełnienie pozwala uznać, że inwestycja czy działalność spółki jest „zielona” w rozumieniu standardów unijnych.

Przykładowo, w Taksonomii można znaleźć następujące zielone kryteria dla budynków:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A;
 • Niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) (w porównaniu do określonych progów);
 • Cykliczne badania integralności cieplnej;
 • Obowiązek obliczania współczynnika globalnego ocieplenia i przedstawianie go inwestorom i klientom na żądanie.

Kryteria są ustalone odrębnie dla każdego z sześciu celów środowiskowych (m.in. cele klimatyczne czy związane z gospodarką zasobami wody i recyklingiem). Zasada jest taka, że należy je spełnić dla jednego wybranego celu. Ponadto przy tych kryteriach wskazuje się kryteria „DNSH” („nie czyń poważnych szkód”), czyli minimalne kryteria uzupełniające. I tak wśród tych kryteriów pojawiają się przykładowo następujące:

 • Zużycie wody w toaletach wykorzystywanej do spłukiwania – max. 6 litrów, średnio 3,5 litra;
 • Co najmniej 70% masy odpadów z budowy jest gotowe do recyklingu lub ponownego użycia;
 • Nowy budynek nie jest wnoszony na gruntach ornych (z wyjątkiem niskiej żyzności), gruntach służących za siedlisko gatunków zagrożonych, terenach leśnych.

Kryteria taksonomiczne są odnoszone do trzech wskaźników (KPI’s): CapEx, OpeX oraz obrót. Finalne kalkulacje podaje się jako % danego wskaźnika zgodnego z kryteriami taksonomicznymi. Szczegółowe zasady kalkulacji określają wytyczne unijne, w tym dotyczące grup kapitałowych. Ujawnienie danych taksonomicznych to z jednej strony element nowego „compliance”. Z drugiej strony wyższe wskaźniki będą mieć praktyczne znaczenie również dla bieżącej działalności spółek, w tym zwłaszcza zdolności kredytowej, atrakcyjności w oczach potencjalnych inwestorów czy nawet najemców.

Zakłada się, że takie skutki ma mieć regulacja o taksonomii i w związku z tym ma ona zachęcać u podstaw do budowania lub przekształcania starszych inwestycji w takie spełniające kryteria. Warto też pamiętać, że nawet jeśli dany podmiot nie będzie bezpośrednio zobligowany do ujawniania danych, to mogą tego wymagać inne podmioty z grupy, finansujący, czy nawet kontrahenci w celu realizacji własnych obowiązków. W konsekwencji „zielone” kryteria będą pośrednio i praktycznie dotyczyć szerokiej grupy przedsiębiorców, nawet jeśli nie będą one podlegać pod dyrektywę CSRD.

Raportowanie ESG to nowy obszar z pogranicza doradztwa biznesowego, finansowego, prawnego i technicznego. Ten interdyscyplinarny wymiar ESG wymaga uwzględnienia różnych doświadczeń i kompetencji.

Dlatego MDDP łączy siły z kancelarią Osborne Clark, a w razie potrzeby współpracujemy również z doradcami technicznymi, aby oferować pełne wsparcie z dziedziny raportowania ESG oraz taksonomii.

Oferujemy doradztwo na różnych płaszczyznach, m.in.:

 • ustalanie zakresu i momentu powstania obowiązków sprawozdawczych;
 • wybór kryteriów technicznych (celu środowiskowego), które kierunkowo będą optymalne do spełnienia przez dany podmiot z branży Real Estate, jak również z innych działalności objętych taksonomią;
 • wsparcie w kalkulacji ujawnień taksonomicznych;
 • pomoc w przygotowaniu sprawozdań niefinansowych (raportów ESG), w tym ich poszczególnych części;
 • spełnienie innych wymogów z części środowiskowej („E”), jak również z części społecznej („S”) i ładu korporacyjnego („G”).

Przygotowanie się na realizację obowiązków sprawozdawczych, a tym bardziej podjęcie kroków w celu dostosowania działalności do „zielonych” kryteriów wymaga czasu i wdrożenia działań z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn