Terminy sprawozdawcze za 2020 rok coraz bliżej – co zrobić aby mieć spokojny koniec roku?

Terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2020 rok zbliżają się nieuchronnie. Do 31 grudnia zostały niespełna 2 miesiące, a formalności trzeba dopełnić całkiem sporo.

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zakończyli procesu przygotowania dokumentów za 2020 roku przygotowaliśmy krótkie podsumowanie obowiązków oraz dokumentów, które należy przygotować i złożyć organom podatkowym do końca roku. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym podsumowaniem.

1. Jakie obowiązki należy wypełnić do końca grudnia?
Podmioty, które w 2020 roku realizowały transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity (2 mln lub 10 mln PLN), mają obowiązek:

  • przygotowania dla tych transakcji lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • zaraportowania tych transakcji w Informacji o cenach transferowych (tzw. formularz TP-R), która jest składana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co istotne – dokumentowaniu oraz raportowaniu podlegają również transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanymi z rajów podatkowych. W tym przypadku próg dokumentacyjny wynosi tylko 100 tys. PLN!

2. Jakie dokumenty należy przesłać do organów podatkowych?
Do końca grudnia 2021 roku, podmioty, które mają rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym muszą przesłać do organów podatkowych:

  • Informację o cenach transferowych (tzw. formularz TP-R) za 2020 rok,,
  • oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu rynkowych cen.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w której podatnicy opisują transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym w 2020 roku oraz uzasadniają ich rynkowy charakter za pomocą analiz porównawczych oraz analiz zgodności, jest dokumentem, którego podatnicy nie przesyłają do organów podatkowych.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest dokumentem, który podatnicy przedkładają organom podatkowym na ich pisemne wezwanie. W przypadku otrzymania takiego wezwania podatnicy mają tylko 7 dni na przedłożenie dokumentacji organom podatkowym.
Bez lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych (analiz zgodności) podatnicy nie mogą jednak przygotować formularza TP-R oraz złożyć oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu rynkowych cen.

3. Jak przygotować formularz TP-R?
W formularzu TP-R należy zaraportować wszystkie transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym w 2020 roku. Co istotne raportowaniu podlegają również tzw. transakcje krajowe, zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n Ustawy o CIT.

WAŻNE! Formularz za 2020 rok różni się od formularza za 2019 rok, więc nie wystarczy prosta aktualizacja poprzedniego dokumentu.

W formularzu TP-R, oprócz wartości poszczególnych transakcji, należy zaraportować również wynik osiągnięty na danej transakcji wraz z odniesieniem go do rynkowego przedziału cen / wskaźników finansowych, które są wynikiem przeprowadzonych analiz porównawczych. Bez aktualnych benchmarków nie jest zatem możliwe poprawne uzupełnienie formularza TP-R

4. Jak złożyć formularz TP-R i kto może go podpisać?
Formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-Deklaracje. Złożenie formularza przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach ogólnych określonych w Ordynacji podatkowej (tzn. na podstawie pełnomocnictwa UPL-1.). Przypominamy, że nie jest możliwe wysłanie formularza bez aktywnego pełnomocnictwa UPL-1. Odnotowanie takiego pełnomocnictwa zajmuje kilka dni (terminy te wydłużają się jeszcze w drugiej połowie grudnia ze względu na przerwę świąteczną), dlatego sugerujemy wcześniejsze sprawdzenie kwestii pełnomocnictw).

Jeśli chcą Państwo ułatwić sobie proces wypełniania i składania formularza TP-R zachęcamy do skorzystania z naszej autorskiej aplikacji Smart.TP-R.
https://www.mddpdigital.pl/pl/p/Smart.TP-R/49

5. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji – co należy o nim wiedzieć?
Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych muszą także złożyć do właściwego dla spółki urzędu skarbowego, oświadczenie o jej przygotowaniu oraz o zastosowaniu cen rynkowych we wzajemnych rozliczeniach. Zatem bez aktualnych analiz porównawczych nie jest możliwe poprawne poświadczenie rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych,

W związku z pandemią COVID-19 obowiązują uproszczone zasady dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Zamiast dotychczasowej zasady, zgodnie z którą oświadczenie takie musiał podpisać cały zarząd spółki, została wprowadzona zasada, która pozwala na podpisanie oświadczenie jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji w spółce. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika! (prokurenta).
Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa.

6. Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków?

Podatnikom grożą wysokie kary finansowe za:

  • niezłożenie formularza TP-R oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • złożenie ich po terminie lub
  • poświadczenie w nich nieprawdy (kary wynikające z Kodeksu Karno-Skarbowego).

Kary te mogą wynieść nawet blisko 27 mln zł.

Warto zatem przyjrzeć się obowiązkom w zakresie cen transferowych za 2020 r., szczególnie w kontekście obowiązku raportowania TP-R oraz złożenia oświadczenia TP do końca grudnia br. W MDDP zajmuje się tymi tematami ponad 40-osobowy Zespół Cen Transferowych na bieżąco wspierając klientów. Zachęcamy również do zapoznania się z narzędziami IT MDDP Digital, które przyśpieszą proces wypełniania obowiązków.

Gdyby mieli Państwo, jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu!

Facebook
Twitter
LinkedIn