Ulga na ekspansję – jakie koszty można odliczyć?

Pierwszy kwartał roku podatkowego oznacza dla wielu podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) okres przygotowywania się do złożenia deklaracji podatkowej. W ramach tego procesu warto sprawdzić, czy w 2023 r. poniesiono koszty uprawniające do zastosowania ulg podatkowych, które pozwalają na obniżenie podatku.

Jedną z takich ulg jest ulga na ekspansję, określana również jako ulga prowzrostowa, która od 1 stycznia 2022 r. pozwala przedsiębiorcom –  (producentom, wytwarzającym własne produkty-  uzyskującym przychody inne niż z zysków kapitałowych, na dwukrotne rozliczenie określonych kosztów [koszty kwalifikowane] poniesionych na zwiększenie sprzedaży wytwarzanych przez siebie produktów.

Pierwszy raz odliczenie poniesionych wydatków następuje w ramach standardowego odliczania kosztów uzyskania przychodów. Drugi raz, w ramach stosowania ulgi, koszty kwalifikowane odlicza się od podstawy opodatkowania w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione.

Za koszty kwalifikowane, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję, uznaje się m.in.:

  • określone koszty uczestnictwa w targach,
  • koszty działań promocyjno-informacyjnych,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, oraz
  • koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów lub niezbędnej do przystąpienia do przetargu lub składania ofert.

Odliczenie kosztów kwalifikowanych jest limitowane wysokością dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym i nie może przekroczyć 1 mln zł rocznie. Zastosowanie ulgi na ekspansję może skutkować powstaniem oszczędności podatkowych w wysokości nawet do 190 tys. zł (dla podatnika stosującego 19% stawkę CIT) lub do 90 tys. zł (dla podatnika stosującego 9% stawkę CIT) w danym roku podatkowym.

Warunkiem zastosowania ulgi jest wykazanie przez podatnika jakiegokolwiek wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju w jednym z dwóch kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Koszty uczestnictwa w targach

Odliczyć można wydatki na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla pracowników.

Samo jednak zagadnienie, co należy rozumieć przez „koszty organizacji miejsca wystawowego” było już przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [DKIS].

Przykładowo w interpretacji z 3 listopada 2023 r. (sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.297.2023.2.DD) DKIS uznał, że podatnik w ramach ulgi na ekspansję może odliczyć koszty: przygotowania i zakupu materiałów reklamowych, które zostaną wykorzystane na targach, wynajęcia powierzchni wystawienniczej oraz wykonania wystroju stoiska, a także wynagrodzenia agencji reklamowej zapewniającej usługi hostess. DKIS uznał, że również koszty transportu samochodem sprzętu niezbędnego do organizacji miejsca wystawowego mogą zostać odliczone, w takim zakresie w jakim nie dotyczą przewozu pracowników. Natomiast odmówił przykładowo możliwości odliczenia kosztów biletów kolejowych i wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w targach.

W kolejnej interpretacji z 13 grudnia 2023 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-2.4011.874.2023.3.MT) DKIS potwierdził możliwość odliczenia kosztów związanych z opłatą za uczestnictwo w targach, zakupem powierzchni reklamowej, wynajmem powierzchni pod stoisko oraz wydatków na jego obsługę, m.in. opłat za zużyte na stoisku media oraz jego sprzątanie, jak również kosztów obsługi logistycznej podczas targów.

Jednak w tej samej interpretacji DKIS odmówił możliwości odliczenia kosztów transportu produktu oraz materiałów promocyjnych w miejsce odbywania się targów oraz transportu lotniczego osób niebędących pracownikami, a także wynagrodzeń pracowników i innych osób biorących udział w targach, m.in. hostess, które miały obsługiwać stoisko.

W związku z brakiem jednoznacznego wskazania wytycznych przez DKIS w wydawanych interpretacjach, jakie dokładnie rodzaje kosztów uczestnictwa w targach mogą stanowić koszty kwalifikowane ulgi na ekspansję, należy każdy wydatek ocenić pod kątem możliwości jego rozliczenia w ramach tej ulgi.

Wydatki na wynagrodzenia pracownicze

W projekcie objaśnień przepisów dotyczących ulgi z 25 września 2023 r. (sygn. akt DD5.8203.4.2023, Projekt Objaśnień) Ministerstwo Finansów wskazało, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w związku z zastosowaniem ulgi na ekspansję są koszty uczestnictwa w targach poniesione na zakup biletów lotniczych dla pracowników, ich zakwaterowanie i wyżywienie.

Takie podejście zasadniczo nie budzi kontrowersji w odniesieniu do kosztów uczestnictwa w targach, jednak w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na pozostałe działania mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowanych ustawodawca wprost nie ograniczył możliwości ich odliczenia w ramach ulgi.

Co więcej, przed opublikowaniem Projektu Objaśnień DKIS przyjmował przychylną podatnikom interpretację tych przepisów. Przykładowo w interpretacji DKIS z 14 listopada 2022 r. (sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD) DKIS potwierdził, że wynagrodzenia pracowników za prowadzenie i aktualizację strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów mogą zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję, mimo że nie zostały wprost wymienione w przepisach ustawy o CIT.

Natomiast już po publikacji Projektu Objaśnień ukazały się interpretacje, w których DIKS prezentuje zupełnie odmienny pogląd, odmawiając podatnikom możliwości odliczenia w ramach ulgi jakichkolwiek wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników.

Przykładowo, w interpretacji z 22 stycznia 2024 r. (sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.659.2023.2.JG) DKIS odmówił podatnikowi możliwości odliczenia w ramach ulgi na ekspansję wydatków na wynagrodzenia dla pracowników działu odpowiedzialnego za proces ofertowania oraz badania rynku. Podobny wniosek dotyczący wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników działu marketingu, pracowników odpowiedzialnych za uczestnictwo w konferencjach oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie artykułów publikowanych w mediach branżowych wynika z interpretacji z 13 października 2023 r. (sygn. akt 0111-KDIB1-1.4010.254.2023.1.BS).

Koszty dostosowania opakowań

Zgodnie z interpretacją DKIS z 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt. 0114-KDIP2-1.4010.216.2023.2.KW) ulga na ekspansję pozwala na odliczenie tylko takich kosztów, które dotyczą dostosowania opakowania do wymagań zgłaszanych przez kontrahentów. Oznacza to, że w przypadku, kiedy przedsiębiorca ponosi koszty zaprojektowania opakowania dla produktów, które są wprowadzane do oferty sprzedażowej z jego własnej inicjatywy lub sam oferuje kontrahentowi spersonalizowane opakowania, nie będzie on mógł skorzystać z odliczenia.

Kosztów kwalifikowanych związanych z dostosowaniem opakowań nie odliczy również podmiot, który produkuje wyłącznie opakowania, np. producent szkła gospodarczego. Według DKIS podmiot taki nie wytwarza opakowań dla innych swoich produktów, tylko towar handlowy, który pełni funkcję opakowania dla produktów jego kontrahentów, co powoduje, że nie może on skorzystać z ulgi w tym zakresie (interpretacja DKIS z 7 lipca 2023 r. (sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.274.2023.3.KW).

Stosowanie ulgi

Pomimo działań DKIS zawężających stosowanie ulgi i zawężenia katalogu kosztów kwalifikowanych, ulga na ekspansję pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych ulg podatkowych dla przedsiębiorców z sektora produkcyjnego. Może o tym świadczyć fakt, że w 2022 r. skorzystało z niej aż 471 podatników, co uczyniło ją najpopularniejszą wśród pakietu ulg podatkowych wprowadzonych w ostatnim czasie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ulgą na ekspansję, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn