Warunki zastosowania stawki 0% VAT do transportu towarów importowanych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2023 r. (sygn. akt I SA/Kr 1268/22)

14 marca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny [dalej: WSA] wydał wyrok oddalający skargę spółki [dalej: spółka, wnioskodawca, podmiot] na interpretację w zakresie prawa do opodatkowania usług transportu towarów stawką 0% VAT.

Spór rozpoczął się, kiedy spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: VAT]. We wniosku wskazała, że głównym przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług transportu zarówno na terytorium Polski, jak i poza jej granicami. Dla części swoich klientów podmiot przewozi towary z terytorium państwa trzeciego do miejsca przeznaczenia, które znajduje się w innym niż Polska kraju członkowskim UE. Usługi świadczone są na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Polski, którzy w rozumieniu ustawy VAT są podatnikami.

Niekorzystna interpretacja indywidualna

Wnioskodawca skierował do organu podatkowego pytanie, czy w odniesieniu do realizowanych usług w opisanym przypadku spółka ma prawo do opodatkowania ich stawką VAT w wysokości 0%.

Zdaniem podmiotu przysługuje mu prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT ze względu na to, że usługi te spełniają przesłanki wymienione w Rozporządzeniu MF w sprawie towarów i usług[1]. Wpływa na to także fakt, że posiada on dokumenty stanowiące dowód ich wykonania, o których mowa we wskazanym Rozporządzeniu w związku z ustawą VAT[2].

W ocenie spółki świadczone usługi transportowe spełniają wszystkie warunki konieczne do tego, aby móc zastosować stawkę 0% VAT. Realizowane są one na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium Polski, będącego podatnikiem VAT. Natomiast transport towarów realizowany jest w całości poza terytorium kraju. Spółka dysponuje także dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług[3].

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS] uznał jednak inaczej. W interpretacji z 27 września 2022 r.[4] orzekł, że w tej sprawie miejscem świadczenia usług transportu wykonywanych przez spółkę na rzecz podatników jest terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy VAT). Analizowane usługi transportowe podlegają zatem opodatkowaniu VAT w Polsce, a w celu zastosowania preferencyjnej stawki VAT podmiot powinien posiadać dokumenty wynikające z ustawy VAT[5].

Zdaniem organu aby nabyć prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

___

[1] § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług.

[2] § 6 ust. 2 Rozporządzenia w zw. z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy VAT.

[3] Dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1, tj. CMR.

[4] Sygn. akt 0114-KDIP1-2.4012.386.2022.1.RD.

[5] Dokumenty wynikające zarówno z art. 83 ust. 5 pkt 1, jak i pkt 2 ustawy VAT.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn