Wyjazd integracyjny dla współpracowników z odliczeniem VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA][1] dokonał odmiennej od organu podatkowego oceny co do zastosowania przepisów ustawy o VAT[2] i uchylił interpretację indywidualną[3] Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS]. Interpretacja pozbawiała  podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług organizacji wyjazdu integracyjnego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.

Stan faktyczny

Spółka [dalej: spółka, firma, wnioskodawca, podatnik] jest międzynarodowym przedsiębiorstwem działającym w obszarze doradztwa operacyjnego oraz wdrażania oprogramowania komputerowego. W celu realizacji zleconych jej zadań zatrudnia specjalistów na postawie umowy o pracę oraz umowy-zlecenia i podejmuje współpracę z innymi przedsiębiorcami, tzw. modelu B2B.

Osoby zatrudnione w ramach stosunku niepracowniczego w oparciu o przepisy cywilnoprawne na podstawie umowy-zlecenia [dalej jako: współpracownicy] są członkami zespołów projektowych, poprzez które spółka świadczy swoje usługi. W ich skład wchodzą również pracownicy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz specjaliści zatrudnieni w ramach kontraktu (B2B). Osoby realizujące dany projekt znajdują się w różnych miastach w Polsce, a nawet na świecie i zazwyczaj nie mają możliwości osobistego poznania się.

Opisany model pracy staje się powoli standardem w branży IT. Mimo oczywistych zalet często uniemożliwia on nawiązanie relacji pozabiznesowej i integrację zespołu. To może wpływać negatywnie na osiągane wyniki, dlatego wnioskodawca podejmuje szereg działań zapobiegawczych, aby przeciwdziałać tym niepożądanym skutkom pracy zdalnej.

Jednym z takich działań była organizacja wyjazdu integracyjnego. Wyjazd był przeznaczony dla wszystkich członków zespołów projektowych bez względu na formę współpracy z firmą, w tym także współpracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę-zlecenie. W wyjeździe nie uczestniczyli klienci firmy.

Spółka nabyła od profesjonalnego podmiotu kompleksową usługę organizacji wyjazdu integracyjnego. W konsekwencji pokryła jego całkowity koszt – od przejazdu, po zakwaterowanie, aż po wyżywienie i wszelkie atrakcje. W trakcie wydarzenia zaplanowano również prezentację wyników oraz przedstawienie strategii działania firmy. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności i zaangażowania wszystkich specjalistów. To w sposób pośredni miało przełożyć się na wzrost sprzedaży. Wydatki poniesione na nabycie usługi zostały udokumentowane fakturami VAT ze stawką 23%, a do rozliczenia nie miała zastosowania procedura VAT marża.

Podatnik z ostrożności nie odliczył VAT z tych faktur, ponieważ powziął wątpliwość:

Czy w opisanym stanie faktycznym firmie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach z tytułu nabycia kompleksowej usługi organizacji wyjazdu integracyjnego dla jej pracowników oraz współpracowników, w części dotyczącej współpracowników, czyli osób zatrudnionych w oparciu o umowę-zlecenie?

W złożonym wniosku o interpretację indywidualną do DKIS spółka stała na stanowisku, że posiada prawo do odliczenia VAT. Wskazywała, że warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z odliczenia podatku naliczonego, czyli związek, w tym także pośredni, zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi jest spełniony.

DKIS nie podzielił zdania wnioskodawcy twierdząc, że taka korelacja nie zachodzi, a zakupiona usługa ma głównie charakter rozrywkowy i turystyczny. W dalszej części uzasadnienia odniósł się również do kwestii współpracowników. Organ stwierdził, że grupa specjalistów zatrudniona na umowę-zlecenie to w istocie odrębne od podatnika podmioty, które mają na uwadze przede wszystkim własny interes gospodarczy. W związku z tym zorganizowanie przez wnioskodawcę wyjazdu integracyjnego pozostaje bez wpływu na ich ewentualne decyzje o podpisaniu z nim umowy.

Sprawa trafiła do WSA, który w wyroku z 7 czerwca 2023 r. uchylił zaskarżoną interpretację i przyznał rację spółce.

WSA po stronie wnioskodawcy

WSA wskazał, że wyjazdy integracyjne mają pozytywny wpływ na poprawę współpracy pomiędzy wszystkim specjalistami i nie ma na to wpływu forma ich zatrudnienia. Wyjazdy umożliwiają bowiem wymianę doświadczeń zawodowych.

Sąd podniósł również, że w agendzie wyjazdu przewidziano czas poświęcony tylko na kwestie związane z prowadzoną przez spółkę działalnością m.in. prezentację wyników i omawianie strategii. Należy zatem uznać, że w opisanym stanie faktycznym wydatki na zakup kompleksowej usługi organizacji wyjazdu integracyjnego wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istnieje związek przyczynowo-skutkowy, choćby pośredni, pomiędzy dokonanym zakupem usługi a powstaniem obrotu, przez co wydatki wiążą się z czynnościami opodatkowanymi.

Znaczenie w VAT

Przepisy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie po raz pierwszy są przedmiotem wnikliwej analizy organów podatkowych i sądów administracyjnych przede wszystkim z uwagi na ogólny i nieprecyzyjny charakter użytego wyrażania: „[…] są wykorzystywane […]”

Proces ich zastosowania niezmiennie sprowadza się do każdorazowego zbadania, czy istnieje choćby pośredni związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W opisanym przypadku związek taki został wykazany głównie poprzez zorganizowanie w ramach wyjazdu spotkania poświęconego osiągniętym wynikom i strategii działania firmy.

Jest to istotna wskazówka dla firm podczas tworzenia agend wydarzeń o charakterze integracyjnym.

*****

[1] W wyroku z 6 czerwca 2023 r., sygn. III SA/Wa 593/23.

[2] Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

[3] Sygn. 0114-KDIP1-3.4012.436.2022.2.KP.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn