Kogo dotyczy obowiązek publikacji?

Obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których przychody w roku 2022 przekroczyły 50 mln euro.

Oprócz samej publikacji, podatnicy muszą poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o publikacji oraz adresie strony internetowej, na której sprawozdanie zostało opublikowane.

Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega karze pieniężnej w wysokości do 250.000 zł.

Termin

Dla podatników, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, obowiązek publikacji sprawozdania i przesłania informacji za rok 2022 powinien być wykonany do 02.01.2024 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin upływa ostatniego dnia 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Jakie informacje podlegają publikacji?

Publikacji podlegają informacje dotyczące głównie:

  • stosowanych procesów i procedur podatkowych oraz dobrowolnych form współpracy z organami KAS,
  • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych, w tym przekazanych raportów o schematach podatkowych (MDR),
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej i akcyzowej,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, którą mogą wpływać na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów z nim powiązanych.

Z obowiązku publikacji wyłączone zostały informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej nie musi zatem zawierać wrażliwych informacji dotyczących przeprowadzanych transakcji, czy zawieranych umów handlowych i ich warunków, a także procesów w firmie, których ujawnienie może być wykorzystane przez konkurencję.

Trzeba się liczyć ze zmianą przepisów

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje dotyczące transparentności podatkowej, w tym w zakresie obowiązku publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Eksperci, którzy biorą w nich udział, zwracają uwagę przede wszystkim na konieczność doprecyzowania obecnych regulacji, w tym pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. Według nich ważne jest również zapewnienie, aby dane w sprawozdaniu nie były duplikowane z informacjami udostępnianymi na podstawie odrębnych przepisów, jak i uwzględnienie specyfiki danego podmiotu.

Wydaje się, że konieczne będzie również doprecyzowanie przepisów, ponieważ dotychczas opublikowane sprawozdania znacznie różnią się pomiędzy sobą zakresem i treścią ujawnianych informacji.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa we właściwym opracowaniu i doborze danych, które powinny być zawarte w sprawozdaniu z realizacji strategii podatkowej. Jeżeli Państwa firma przygotowywała sprawozdanie za rok ubiegły, pomożemy w jego aktualizacji.

Przygotowanie sprawozdania pozwala dodatkowo na usystematyzowanie, a także weryfikację procedur i procesów podatkowych w firmie. Jest ono pomocne w innych raportowaniach, w tym dotyczących ładu korporacyjnego w ramach ESG, które każdego roku są obowiązkowe dla coraz większej liczby przedsiębiorstw.

Z przyjemnością przedyskutujemy możliwe wsparcie z naszej strony.

***

Jeżeli są Państwo zainteresowaniami wpływem powyższych regulacji na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Magdalena Zamoyskamagdalena.zamoyska@mddp.pl+48 606 234 976
 
Paweł Gośpawel.gos@mddp.pl+48 602 704 577

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.