31 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Jedną ze zmian jest zwolnienie z PCC w przypadku nabycia pierwszego mieszkania przez osoby fizyczne w sytuacji, gdy nabycie dotyczy lokalu używanego.

Zwolnienie dotyczy umowy sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Co do zasady, 2% PCC płaci nabywca lokalu w sytuacji, gdy nie jest należny podatek VAT, a więc zasadniczo w przypadku nabycia nieruchomości na rynku wtórnym. Ograniczenie kosztów transakcyjnych może zatem wpłynąć na decyzję o nabyciu własnego mieszkania na rynku wtórnym.

Ustawa wprowadza też nową 6% stawkę PCC. W przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że w praktyce przepis będzie dotyczył sytuacji, kiedy przedmiotem transakcji będą gotowe, wyodrębnione lokale mieszkalne lub budynek z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi. W takiej sytuacji, jeśli nabywca będzie kupował więcej niż 5 lokali, a przedmiot transakcji nie będzie zwolniony z VAT, wówczas należny będzie zarówno podatek VAT, jak i 6% PCC.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn