Banderolowanie w składzie podatkowym

Od 13 lutego 2023 r. znaki akcyzy dla importowanych wyrobów akcyzowych będą mogły być nakładane m.in. w składzie podatkowym, w którym jest miejsce importu. Przy czym zgodnie z nową definicją, miejsce importu oznacza miejsce, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Nowelizacja przewiduje, że miejsce importu może znajdować się w składzie podatkowym, jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy:
• posiada wydaną na podstawie przepisów prawa celnego decyzję o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczane do obrotu w rozumieniu tych przepisów;
• powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu ww. decyzji.

Powyższe regulacje są wynikiem implementacji do polskich przepisów akcyzowych postanowień unijnych, tj. dyrektywy UE ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego.

Aktualnie wyroby np. tytoniowe czy napoje alkoholowe, które wymagają banderolowania, nie mogą zostać importowane do Polski bez oznaczenia ich przed wysyłką znakami akcyzy, z wyjątkiem przypadków, kiedy to zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego, albo do składu celnego i oznaczone znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru/objęciem ich procedurą dopuszczenia do obrotu w Polsce.

W konsekwencji na gruncie obecnych przepisów importerzy często oznaczają towary znakami akcyzy w kraju ich wysyłki (co podnosi koszty importu towarów) lub też w składzie celnym na terytorium Polski (co również podnosi koszty działalności mając na uwadze konieczność magazynowania tych wyrobów w składzie do czasu oznaczenia ich znakami akcyzy i usługę samego banderolowania). Ponadto korzystanie z procedury składowania obwarowane jest szeregiem ograniczeń, które również powodują, że banderolowanie w kraju jest obecnie utrudnione.

Podsumowując, spodziewaną zmianę należy ocenić jako korzystną, ponieważ importerzy będą mogli banderolować wyroby pochodzące z importu na terytorium kraju, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i obniży jej koszty.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn