Benefit test jest kluczowy dla transakcji usługowych

Obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych jest uzasadnienie ekonomiczne i racjonalność biznesowa zakupu usług niematerialnych.

Wśród najpopularniejszych usług niematerialnych świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi można wymienić, np. usługi doradcze, zarządcze, księgowe, informatyczne, rekrutacji pracowników. Usługi niematerialne najczęściej nie wiążą się z konkretnym i namacalnym efektem. Powoduje to znaczne problemy z weryfikacją ich zasadności ekonomicznej, jak również rynkowego poziomu transakcji. Ale nie tylko. Trudności sprawia również należyte udokumentowanie danej usługi, a także wykazanie, że usługa ta faktycznie została wykonana przez podmiot, który otrzymał za nią zapłatę. Organy najczęściej zarzucają polskim podatnikom, że nabywając dane usługi grupowe nie płacą za nie wynagrodzenia odpowiadającego rzeczywistemu zakresowi usług i osiąganych korzyści. W tym celu weryfikują, co kryje się pod danym obszarem usług i bazą kosztową, na tej podstawie określając czy ustalona kwota jest zasadna.

Ekspertki MDDP, Marta KlepaczNina Walczyk, podkreślają:

Nasze doświadczenie pokazuje też, że organy podatkowe pytają o benefit test w 100 proc. prowadzonych kontroli podatkowych. Analogicznie jest w przypadku postępowania APA – bez benefit test KAS nie będzie w stanie wydać takiej decyzji. Warto podkreślić, że KAS wydało dotychczas 173 decyzje dotyczące zakupu usług niematerialnych. Ten rodzaj transakcji stanowi 50 proc. zawartych porozumień cenowych.

Dlatego tak istotne jest, aby odpowiednio uzasadnić koszty ponoszone w związku z nabywaniem usług. Ważna jest wiedza, w jaki sposób identyfikować i wykazywać realne korzyści z tych usług oraz szczegółowe dane dotyczące ich przebiegu.

*******

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art38938111-benefit-test-jest-kluczowy-dla-transakcji-uslugowych.