Benefit test

W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że organy wymagają od podatnika:

Dowodów wykonania usług zakupionych od kontrahentów

Potwierdzenia rynkowego poziomu wynagrodzenia (w tym stosowanej bazy kosztowej oraz kluczy alokacji)

Wykazania związku tych usług z osiąganymi przychodami

Nasza praktyka w zakresie kontroli cen transferowych pokazuje, że organy oczekują także:

 • uzasadnienia korzyści wynikających z otrzymywania usług świadczonych przez podmiot/podmioty z grupy,
 • potwierdzenia, że wysokość poniesionych kosztów odpowiada osiąganym korzyściom.

Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak i te nabywane od podmiotów niepowiązanych.

 

Organy poszukują również odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy usługi zostały rzeczywiście wykonane?
 • Jaki był dokładny zakres i przebieg usług (zgodność zakresu umowy z pracami rzeczywiście wykonanymi oraz sposób wykonania tych prac)?
 • Czy usługodawca miał zespół, kompetencje i inne zasoby potrzebne do wykonania usług?
 • Czy zakup usług jest racjonalny z perspektywy gospodarczej podatnika (tj. czy usługi były potrzebne, czy dało się osiągnąć dany cel gospodarczy lepiej albo taniej)?

Dlaczego to ważne?

W przypadku braku odpowiednich dowodów organy kwestionują ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodu, co z kolei przekłada się na doszacowanie dochodu do opodatkowania. W przypadku usług o istotnej wartości, korzystne dla podatnika będzie uprzednie przygotowanie podsumowania zakresu, korzyści i dowodów potwierdzających wykonanie danej usługi.

Przygotowanie takiego podsumowania pozwala oszczędzić czas, ograniczyć koszty związane z kontrolą oraz daje jasny sygnał administracji skarbowej, że podatnik prowadzi transparentną strategię podatkową.  

Pamiętaj, że:
Przygotowanie benefit testu jest również obowiązkowe w przypadku transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Uzasadnienie gospodarcze takich transakcji stało się bowiem od 2021 r. obowiązkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Warto odpowiednio wcześniej przeanalizować transakcje oraz nabywane usługi, zarówno te wewnątrzgrupowe jak i te z podmiotami niepowiązanymi. Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 • Zweryfikujemy realizowane przez Państwa transakcje (przed ich zawarciem, w trakcie lub po) dotyczące usług i przygotujemy zestawienie obejmujące kategorię nabywanych usług, ich uzasadnienie ekonomiczne i związek z osiąganymi przychodami.
 • Przy współpracy z Państwem zbierzemy i podsumujemy dowody potwierdzające wykonanie usług.
 • Zidentyfikujemy ewentualne obszary ryzyka oraz zweryfikujemy poprawność wykazanych materiałów.
 • Będziemy wspierali i/lub reprezentowali Państwa w trakcie kontroli podatkowych dotyczących benefit testu, m.in. w zakresie wyjaśnień zasadności ponoszonych kosztów, ich rynkowości oraz związku z przychodami.
 • Sporządzimy lub zweryfikujemy umowy na świadczenie usług, opis do faktury oraz powiązaną dokumentację transakcyjną, tak aby uwzględniały kwestie istotne przy benefit teście.
 • Przygotujemy instrukcję/procedurę, w której wskażemy Państwu, w jaki sposób zbierać i opisywać dowody potwierdzające realizację transakcji oraz wykazywać uzyskiwane w ich ramach korzyści ekonomiczne.
 • Wesprzemy Państwa w przygotowaniu systemu archiwizacji gromadzonych dowodów, a nawet opracujemy narzędzie automatyzujące ten proces.
 • Przeprowadzimy dla Państwa szkolenie, podczas którego przedstawimy zagadnienie benefit testu oraz wskażemy, jakie należy przyjąć podejście w tym zakresie, uwzględniając specyfikę transakcji realizowanych przez Państwa.
 • Przygotujemy wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA), w którym uwzględnimy benefit test, w celu uzasadnienia ekonomicznego realizowanej transakcji.

Korzyści

 • Zmniejszenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu usług wewnątrzgrupowych i od podmiotów niepowiązanych (w szczególności usług niematerialnych).
 • Bieżące zbieranie dowodów wykonania usług zaoszczędzi Państwa czas (gromadzenie materiałów po kilku latach od transakcji byłoby problematyczne i czasochłonne).
 • W trakcie kontroli organy proszą nie tylko o dokumenty potwierdzające efekt prac (np. raporty czy opinie), ale również materiały robocze, korespondencję projektową czy ewidencje czasu pracy. A przecież kontrola może dotyczyć okresu sięgającego nawet 6 lat wstecz!
 • Kompletując dowody i sporządzając raporty z wykonania usług przy naszym wsparciu łatwiej będzie Państwu skupić się na tych kwestiach, które najczęściej weryfikują organy podatkowe.
 • Benefit test można wykorzystać w trakcie procedury dotyczącej uprzedniego porozumienia cenowego (APA).
 • Benefit test jest również świetnym narzędziem dla celów zarządczo-kontrolingowych. Zebrane dane pozwalają na analizę wydatków ponoszonych przez spółkę i zwiększają świadomość, jakie dokładnie kupuje usługi i jakie korzyści z nich wynikają.

Nasze wybrane doświadczenie

Wiodący inwestor
w branży nieruchomościowej

Reprezentowaliśmy i wspieraliśmy klienta podczas kontroli podatkowej. Na tej podstawie wiemy, jakich dokumentów oczekują organy podatkowe i uwzględniamy te oczekiwania analizując benefit test u naszych klientów i doradzając im w tym obszarze.

Klient
z branży motoryzacyjnej

W ramach współpracy biznesowej z Klientem przygotowaliśmy benefit test, podsumowujący realizowane usługi grupowe z wykazaniem ich racjonalności ekonomicznej, obszarów ryzyk i korzyści. Wsparliśmy również Klientów w zebraniu i przedstawieniu dowodów potwierdzających ich wykonanie.

Klient
z branży finansowej

Dla klienta należącego do grupy jednej z największy instytucji finansowych w Europie przygotowaliśmy kompleksowy dokument, obejmujący benefit test dla nabywanych usług wsparcia. Celem przygotowania dokumentacji było zgromadzenie dowodów i wykazanie, że nabywane usługi są faktycznie realizowane, a także przedstawienie osiąganych przez spółkę korzyści w związku z ich realizacją.

Klient z branży IT

Z sukcesem zakończyliśmy kontrolę u jednego z naszych Klientów, w trakcie której organy weryfikowały transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi oraz wyraziły wątpliwości co do sposobu ustalania wynagrodzenia w jednej z nich. W ramach kontroli wsparliśmy również Klienta w przygotowaniu opisu korzyści ze świadczonych usług oraz zebraniu dowodów potwierdzających świadczenie poszczególnych usług (w tym kontakcie z Grupą, w celu ich pozyskania). W efekcie, zasadność oraz rynkowa wysokość wynagrodzenia zostały zakwestionowane.

Klient z branży medycznej, producent wyrobów alkoholowych, światowy producent rozwiązań malarskich

Aktywnie wspieramy klientów w negocjacjach i procesie uzyskiwania decyzji KAS o uprzednim porozumieniu cenowym (APA). Elementem wniosku, a także przedmiotem rozmów i wyjaśnień był właśnie benefit test.

Zapraszamy do kontaktu

Łukasz Kupień

Partner | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl
T: +48 792 999 105

Marta Klepacz

Partner
E: marta.klepacz@mddp.pl
T: +48 533 889 036

Powiązane treści