Dywidendy i odsetki z zagranicy – ważny wyrok NSA

W grudniu minionego roku pisaliśmy o zmieniającym się podejściu sądów administracyjnych do problemu wysokości podatku do odliczenia od zagranicznych dywidend [więcej na ten temat > tutaj]. 28 lutego br. w sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny [dalej jako: NSA]. Sąd podzielił korzystną dla podatników wykładnię przepisów prezentowaną przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Czego dotyczyła sprawa?

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy (bez względu na państwo, z którego pochodzą) podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT. Jednocześnie ustawa o PIT zezwala polskim podatnikom, uzyskującym m.in. przychody z zagranicznych dywidend, odliczyć od takiego zryczałtowanego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Rzecz jasna odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu stawki 19%.

Stanowisko organów podatkowych

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej jako: DKIS], dla ustalenia limitu podatku, który można odliczyć od podatku do zapłaty w Polsce, należy posiłkować się treścią właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania [dalej jako: UPO].

W ocenie DKIS:

  • jeśli dana UPO wprowadza zasadę, że wysokość podatku u źródła w danym kraju nie może przekroczyć określonej stawki, to
  • podatnik w Polsce nie może odliczyć od podatku więcej niż wynika to z tej UPO

– bez względu na to, w jakiej wysokości podatek za granicą zapłacił w rzeczywistości.

Stanowisko sądów administracyjnych

Z tym poglądem nie zgadzają się sądy administracyjne. W ich ocenie przepisy ustawy o PIT na gruncie omawianego odliczenia, w żaden sposób nie odwołują się do przepisów UPO i nie ma podstaw, aby wskazany w tym przepisie limit w wysokości 19% dodatkowo ograniczać.

Potwierdził to w jednym z ostatnich wyroków NSA, który na gruncie polsko-amerykańskiej UPO wskazał, że:

„Nie ma w tej materii żadnego odniesienia do umowy dwustronnej. Błędne jest zatem stanowisko autora skargi kasacyjnej, że górnym ograniczeniem podatku podlegającego odliczeniu na podstawie art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f. nie jest stawka 19%, lecz wynikająca z umowy PL-USA stawka 15%”.

Podsumowanie

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych daje podatnikom silny argument, dzięki któremu mogą oni uznać, że odliczeniu powinien podlegać cały zapłacony podatek za granicą (do wysokości podatku polskiego), a nie tylko do kwoty wynikającej z UPO. To otwiera wielu osobom możliwość do rozliczenia podatku od zagranicznych dywidend i odsetek na korzystniejszych zasadach.

Zaznaczamy, że mimo pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej sądów, kierunek interpretacyjny  DKIS nie uległ zmianie. Organy podatkowe nadal prezentują niekorzystne dla podatników stanowisko. A zatem, zmiana zasad rozliczania podatku od dywidend lub wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty może wiązać się z koniecznością prowadzenia sporu z organem podatkowym także przed sądem administracyjnym. Tym samym decyzja o odliczeniu zagranicznego podatku w pełnej wysokości do 19% powinna być poprzedzona kalkulacją potencjalnych oszczędności.

Warto jednak obserwować dalszy rozwój sytuacji i to, w jaki sposób do orzecznictwa sądów odniosą się organy. Nie tak dawno bowiem niekorzystne dla organów podatkowych orzecznictwo sądowe wymusiło zmianę interpretacji MF w sposobie rozliczania daniny solidarnościowej[1].

*********

Podstawa prawna:

  • 30a ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Orzeczenia:

  • Interpretacja indywidualna DKIS z 29 grudnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.876.2021.2.MK1.
  • Interpretacja indywidualna DKIS z 23 marca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1113.2021.1.TR.
  • Interpretacja indywidualna DKIS z 10 sierpnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.435.2023.2.NM.
  • Wyrok WSA w Gliwicach z 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 24/22.
  • Wyrok WSA w Gdańsku z 5 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 290/22.
  • Wyrok NSA z 28 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1171/22.

[1] Fiskus zmienił zdanie ws. dodatkowego podatku dla najbogatszych Polaków: https://www.mddp.pl/fiskus-zmienil-zdanie-w-sprawie-dodatkowego-podatku-dla-najbogatszych-polakow/.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn