Dywidendy z zagranicy – w jakiej wysokości odliczyć pobrany podatek u źródła?

Powoli zbliża się termin, w którym podatnicy po raz kolejny zobowiązani będą do zadeklarowania swoich dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych PIT.

Wielu z nich otrzymuje dywidendy z zagranicy. Dywidendy takie zazwyczaj wypłacane są po potrąceniu tzw. podatku u źródła. Wysokość takiego podatku jest różna i jest ustalana w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw.

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy (bez względu na państwo, z którego pochodzą) podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT. Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do 30 kwietnia) powinien wykazać podatek do zapłaty z tego tytułu w zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-38).

Jednocześnie ustawa o PIT zezwala polskim podatnikom uzyskującym m.in. przychody z zagranicznych dywidend odliczyć od takiego zryczałtowanego podatku dochodowego, kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu stawki 19%.

Powyższy przepis wydaje się jasny, niemniej organy podatkowe od wielu lat stoją na stanowisku, że w wielu przypadkach limit odliczenia jest niższy niż 19%.

Stanowisko organów podatkowych

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dla ustalenia limitu podatku, który podatnik może odliczyć od podatku do zapłaty w Polsce, kluczowe są postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

I tak, zdaniem DKIS, jeśli dana UPO wprowadza zasadę, że wysokość podatku u źródła do zapłaty w danym kraju nie może przekroczyć np. 15% kwoty dywidendy brutto, to podatnik w Polsce nie może odliczyć od zryczałtowanego podatku więcej niż ta kwota, bez względu na to w jakiej wysokości podatek za granicą zapłacił w rzeczywistości.

Przykład:

 

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym otrzymał dywidendę z Luksemburga. Dywidenda wyniosła 10.000 zł. Podatek u źródła pobrany w Luksemburgu wyniósł 30% dywidendy brutto. Na konto podatnik otrzymał dywidendę w wysokości 7.000 zł.

 

W Polsce podatek od dywidendy wynosi 19%. Oznacza to, że w zeznaniu podatkowym podatnik powinien wykazać zryczałtowany podatek do zapłaty w wysokości 1.900 zł.

 

Kwotę tę może pomniejszyć o podatek zapłacony za granicą. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez DKIS, podatnik nie będzie mógł odliczyć całości podatku do zapłaty w Polsce, a jedynie tę część podatku, która wynika z UPO zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem.

 

Zgodnie z ww. UPO podatek u źródła pobierany od dywidend nie może, co do zasady, przekroczyć 15% ich wysokości brutto.

 

Podatnik, zdaniem DKIS, ma zatem w takim przypadku prawo odliczyć od podatku maksymalnie 1.500 zł. Różnicę (4%) powinien natomiast dopłacić w ramach zeznania podatkowego PIT.

 

 

DKIS swoją argumentację opiera na stanowisku, zgodnie z którym przepisy prawa podatkowego, w tym te dotyczące odliczeń zakładają, że podatnicy prawidłowo realizują swoje zobowiązania podatkowe. Zatem w sytuacji, gdy UPO wskazuje jako stawkę opodatkowania 15% kwoty dywidendy brutto, to należy uznać, że taka kwota powinna zostać uiszczona. Natomiast w przypadku, gdy polski rezydent podatkowy zapłaci za granicą podatek w wyższej wysokości niż przewidują to przepisy właściwej UPO, to o ewentualny zwrot nadpłaty należy ubiegać się za granicą i zgodnie tamtejszymi przepisami.

Stanowisko sądów administracyjnych

Z powyższym poglądem nie zgadzają się sądy administracyjne. W dwóch wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych wydanych w 2022 r., sądy zgodnie stwierdziły, że przepisy ustawy o PIT na gruncie omawianego odliczenia w żaden sposób nie odwołują się do przepisów UPO i nie ma podstaw, aby wskazany w tym przepisie limit w wysokości 19% dodatkowo ograniczać.

Podsumowanie

Tego typu rozbieżności interpretacyjne z pewnością nie ułatwiają podatnikom dokonywania i tak już mocno skomplikowanych rocznych rozliczeń podatkowych (które po zawirowaniach z Polskim Ładem mogą być w 2023 r. wyjątkowo trudne).

Na pewno należy jednak zakładać, że do czasu ujednolicenia się linii orzeczniczej sądów administracyjnych i organów podatkowych, odliczanie od zryczałtowanego podatku, podatku zagranicznego w wysokości wyższej niż tej wynikającej z UPO może być obarczone ryzykiem sporu z urzędem skarbowym.

 

Przykładowe stawki podatku od dywidend w różnych UPO

Kraj

Podstawowa stawka podatku

Cypr

5%

Francja

15%

Hiszpania

15%

Holandia

15%

Kanada

15%

Niemcy

15%

Szwajcaria

15%

Ukraina

15%

USA

15%

Wielka Brytania

10%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

5%

 

Podstawa prawna:

  • 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Orzeczenia:

  • Interpretacja indywidualna DKIS z 29 grudnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.876.2021.2.MK1.
  • Interpretacja indywidualna DKIS z 23 marca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1113.2021.1.TR.
  • Wyrok WSA w Gliwicach z 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 24/22.
  • Wyrok WSA w Gdańsku z 5 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 290/22.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn