IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT

Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji IFT-1R. Formularz dotyczy informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Kto i kiedy wystawia IFT-1R?

Do wystawienia tej informacji zobowiązani są ci płatnicy, którzy w 2023 r. dokonywali na rzecz osób fizycznych, polskich nierezydentów podatkowych, świadczeń, które zostały wskazane w art. 29-30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to m.in. przychody z:

  • umów zlecenia,
  • rozporządzania prawami autorskimi,
  • usług niematerialnych,
  • odsetek,
  • dywidend,
  • nagród otrzymanych w konkursach oraz w ramach sprzedaży premiowej.

Informację IFT-1R należy, co do zasady, sporządzić i przesłać (do urzędu skarbowego oraz do podatnika) najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Termin do wystawienia informacji IFT-1R za 2023 r. upływa 29 lutego 2024 r.

IFT-1R a wydanie nagród

W świetle najnowszego orzecznictwa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, płatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązek wystawienia IFT-1R na rzecz nierezydentów, którzy byli laureatami w organizowanych przez nich konkursach czy sprzedażach premiowych.

Nagrody w tego typu przedsięwzięciach, co do zasady, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody. Jeśli nagrodę otrzymuje polski rezydent podatkowy, płatnik nie wystawia na jego rzecz dodatkowej informacji podatkowej. Wystarczy, że zadeklaruje pobranie podatku w składanej przez siebie po zakończeniu roku deklaracji PIT-8AR. W przypadku nierezydenta pojawia się dodatkowy obowiązek wystawienia dokumentu o nazwie IFT-1R i przesłania go do urzędu skarbowego oraz podatnika.

W praktyce często zdarza się jednak, że nagrody wydawane w ramach konkursów czy sprzedaży premiowej nie są w ogóle opodatkowane. Będzie tak np. w sytuacji, w której konkurs realizowany będzie w ramach dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy 2 tys. zł.

Skorzystanie z powyższego zwolnienia podatkowego wiąże się z brakiem jakichkolwiek obowiązków płatnika w sytuacji, w której nagrodzonymi są polscy rezydenci podatkowi. W przypadku, w którym nagrodę otrzyma nierezydent obowiązki płatnika kształtują się inaczej.

IFT-1R a przychody zwolnione z PIT

W odróżnieniu od polskich rezydentów podatkowych, wypłata na rzecz nierezydentów określonych świadczeń nie powoduje, że na płatniku nie ciążą żadne obowiązki informacyjne względem podatników i urzędu skarbowego.

Ustawa o PIT zakłada bowiem, że informację IFT-1R należy sporządzić również gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy podmiot wypłacający dane świadczenie nie jest obowiązany do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a ustawy o PIT.

W konsekwencji podmiot, który przekazał nagrodę laureatom konkursów (lub w ramach sprzedaży premiowej) – polskim nierezydentom podatkowym – również w sytuacji, w której te nagrody zwolnione były z PIT, ma obowiązek wystawienia na rzecz tych osób informacji IFT-1R.

Powyższe podejście z pewnością jest niepraktyczne i może generować po stronie płatników znaczną ilość dodatkowej pracy administracyjnej oraz kosztów (chociażby w postaci obowiązku zgromadzenia szczegółowych danych osobowych o nierezydencie czy wysyłki IFT-1R za granicę).

Ta niepraktyczność wybrzmiewa mocniej, gdy uświadomimy sobie, że w wielu przypadkach tego typu dochody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu za granicą np. ze względu na obowiązujące w innych krajach kwoty wolne od podatku i zwolnienia podatkowe. To sprawia, że wystawiane informacje IFT-1R często nie mają żadnego zastosowania.

W tym kontekście należy również zwrócić uwagę, że podmioty organizujące konkursy czy sprzedaż premiową, co do zasady, organizują je, żeby poprawić swój wizerunek lub zdobyć nowych klientów. Cele te mogą zostać zniweczone w sytuacji, w której przepisy nakładają na organizatorów obowiązki wystawiania informacji IFT-1R, które to następnie trafiają do laureatów i potencjalnie zmuszają ich do analizy czy i gdzie dane świadczenie powinno być opodatkowane.

W czym możemy pomóc?

Każdy podmiot, który wypłacał jakiekolwiek należności na rzecz polskich nierezydentów podatkowych albo przekazywał taki osobom świadczenia rzeczowe powinien jak najszybciej przeanalizować czy ma obowiązek wystawienia informacji IFT-1R.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Wspólnie zidentyfikujemy sytuacje, w których należy wystawić deklarację podatkową na rzecz nierezydenta, prawidłowo wypełnimy i pomożemy w jej złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna:

  • 21 ust. 1 pkt 68, art. 29-30a oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołane orzeczenia:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.937.2023.1.AK.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn