Istota profilu funkcjonalnego w cenach transferowych

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przypomnieć jak istotną rolę odgrywa określenie właściwego profilu funkcjonalnego w cenach transferowych.

Profil funkcjonalny wynika z zaangażowania podmiotu w transakcję poprzez pełnione funkcje, angażowane aktywa i poziom ekspozycji na ryzyko. Co istotne profil funkcjonalny powinien umożliwiać zarządzanie przypisanym ryzykiem zarówno w ujęciu organizacyjnym jak i finansowym.

Brak właściwego przypisania profilu funkcjonalnego do podmiotu może wiązać się z istotnym ryzykiem w przypadku kontroli podatkowej. Organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na podmioty o ograniczonym profilu funkcjonalnym, które ponoszą straty. Wynika to z faktu, iż z założenia profil funkcjonalny o ograniczonych ryzykach powinien wiązać się z osiąganiem stabilnego i niskiego poziomu zysku.

Poniżej przedstawiamy przykład kontroli podatkowej z sąsiedniego podwórka (Czech) obrazujący, w jaki sposób temat ten jest weryfikowany przez organy.

***

Spółka wskazała w dokumentacji cen transferowych, że w grupie pełni rolę producenta kontraktowego, przy jednoczesnej realizacji kilkuletnich strat operacyjnych.

W wyniku kontroli podatkowej organ oszacował dodatkowy podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 11 897 090 CZK (ok 2,2 mln PLN) oraz karę w wysokości 2 379 418 CZK (ok 400 tys. PLN).

Spółka próbowała wykazywać na etapie postępowania, że jej profil odpowiada jednak bardziej profilowi o rozbudowanych ryzykach. Jednak to nie przekonało ani organów ani sądów. Tym bardziej, że wcześniej wskazywała na odmienny profil.

Organ wykazał, że spółka ponosiła ryzyka, na które nie miała wpływu i sprzedawała swoje produkty poniżej kosztów operacyjnych bez jakiekolwiek rekompensaty.

Jednocześnie spółka dominująca miała znaczący wpływ na wybór i ostateczne zatwierdzenie dostawców materiałów, ustalanie warunków dostawy, negocjacje cenowe i negocjowanie warunków dostaw z klientami końcowymi. Pomimo, że spółka czeska sprzedawała produkty i kupowała materiały od podmiotów niepowiązanych, wszystkie plany sprzedaży były dostarczane przez podmioty powiązane z grupy. Dlatego zdaniem sądu wszystkie transakcje przeprowadzone przez spółkę czeską, w tym również z podmiotami niepowiązanymi, są transakcjami kontrolowanymi.

Zwracamy uwagę, że w interpretacji ogólnej dotyczącej definicji transakcji kontrolowanej wydanej przez polskie Ministerstwo Finansów również zostało podkreślone, że transakcja kontrolowana jest realizowana gdy jej warunki są narzucone w wyniku powiązań. Nie oznacza to, że transakcji muszą bezpośrednio dokonywać podmioty powiązane, tylko że powiązania miały wpływ na ustalenie jej warunków. Nie wyklucza się zatem, że warunki danej transakcji mogą zostać ustalone lub narzucone przez podmiot powiązany, który nie jest bezpośrednio stroną transakcji.

Chcielibyśmy więc zwrócić Państwa szczególną uwagę na dwie kwestie:
  • weryfikację, czy przypisany profil funkcjonalny jest zgodny ze stanem rzeczywistym oraz został we właściwy sposób opisany w dokumentacji cen transferowych, w tym przede wszystkim czy spółka ma możliwość poniesienia konsekwencji materializacji przypisanych do niej ryzyk oraz
  • identyfikację transakcji, których warunki są narzucane przez inny podmiot np. spółkę matkę.

Ma to szczególne znaczenie, gdy spółka ponosi wieloletnie straty na swojej działalności. 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn