Jak ustalić wartość transakcji dla pożyczek wewnątrzgrupowych? – odpowiedź na interpelację poselską

W ostatnich dniach została opublikowana przez MF odpowiedź na interpelację, dotycząca określenia obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji pożyczek wewnątrzgrupowych. Na przestrzeni lat weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych dla wieloletnich umów pożyczek budziła wątpliwości wśród podatników. Istniały bowiem zróżnicowane podejścia, czy wartość transakcji interpretować jako całkowitą wartość kapitału z umowy, czy wartość kapitału pozostającą do spłaty na określony dzień.

Dla przypomnienia w przypadku pożyczek, kredytów i depozytów – wartość transakcji odpowiada wartości kapitału.

Odpowiedź MF spójna z Informatorem TPR

W odpowiedzi na interpelację MF wskazało, że wartość pożyczki dla umów wieloletnich, po przekroczeniu progu 10 mln PLN netto w pierwszym i kolejnych latach podatkowych, generuje obowiązek dokumentacyjny.

Co istotne, przez wartość kapitału należy rozumieć najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym roku podatkowym, wynikającą z umowy lub innych dokumentów, np. harmonogramu spłat.

Zaprezentowane stanowisko jest spójne zatem z podejściem zawartym w Informatorze TPR, opublikowanym pod koniec 2021 r. i korzystne dla podatników.

Jednorodność transakcji

Ustalając wartość badanej transakcji kontrolowanej, w pierwszej kolejności podatnik określa, które z zawartych przez niego transakcji pożyczek mają jednorodny charakter. Następnie należy obliczyć ich skumulowaną wartość.

Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym obejmuje kilka pożyczek, to należy ustalić wartość dla każdej z tych pożyczek, oddzielnie za dany rok podatkowy. Łączna wartość najwyższych kapitałów, udostępnionych pożyczek za dany rok podatkowy, stanowi wartość transakcji o charakterze jednorodnym.

Przytoczona odpowiedź na interpelację jest również spójna ze stanowiskiem zaprezentowanym przez MF w Informatorze TPR za 2020.

Pełną treść odpowiedzi na interpelację znajdą Państwo pod linkiem.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn