Jednoczesne korzystanie z ulgi badawczo – rozwojowej oraz IP Box

Ulga badawczo – rozwojowa oraz IP Box (preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) obowiązują już kilka lat.

Jednym z otwartych zagadnień była możliwość jednoczesnego stosowania ulgi B+R oraz opodatkowania w ramach tzw. IP Box przez jednego podatnika. Przepisy nie regulowały tej kwestii, w związku z czym organy podatkowe przyjmowały, że podatnicy nie są uprawnieni do stosowania obu preferencji podatkowych jednocześnie. Organy podatkowe wskazywały, że dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie został wymieniony w katalogu dochodów, których podstawa opodatkowania ulega pomniejszeniu o określone odliczenia, np. koszty kwalifikowane ulgi B+R (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2021 r.  o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.555.2020.1.JKU). Taka  interpretacja zawarta jest też w objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów dotyczących IP Box.

Całkowicie odmienne stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując, że z przepisów nie wynika, że podatnicy chcący skorzystać z ulgi B+R muszą odliczyć koszty poniesione w związku z działalnością badawczo – rozwojową przy wyliczaniu dochodu opodatkowanego według podstawowej stawki podatkowej. W związku z czym dopuszczalne jest skorzystanie przez podatnika z ulgi B+R oraz IP Box w jednym roku podatkowym (wyrok z 29 września 2021 r. o sygn. akt II FSK 752/21).

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują art. 24d ust. 9a ustawy o CIT oraz art. 30ca ust. 9a ustawy o PIT, które miały pozwolić na połączenie ulgi B+R z IP Box.

Wprowadzenie ww. przepisów  nie wyjaśniło, co należy rozumieć poprzez „połączenie” obu rozwiązań.

Zgodnie z przepisami podatnik ma możliwość odliczyć od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej koszty kwalifikowane ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa, przy czym przepisy dotyczące m.in. zasad, w tym limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych stosuje się odpowiednio. Przepis nie wskazuje precyzyjnie, czy koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, stanowiące koszty kwalifikowane mogą być odliczone wyłącznie od dochodu opodatkowanego według 5% stawki w ramach IP Box, czy mogą zostać odliczone od dochodu opodatkowanego podstawową stawką podstawową (9 lub 19%).  W związku z tym powstały dwa odmienne od siebie stanowiska.

Organy podatkowe interpretując dodane w 2022 r. przepisy twierdzą, że koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, która doprowadziła do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R wyłącznie w stosunku do dochodu uzyskanego z tytułu danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W związku z czym, koszty kwalifikowane poniesione z tytułu prac nad kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, nie mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R od dochodu opodatkowanego według podstawowej stawki podatkowej (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2023 r.  o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.64.2023.2.MF).

Innymi słowy organy podatkowe pozwalają na odliczenie z tytułu ulgi B+R w ramach podstawy opodatkowania 5% CIT (PIT) dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Koszty kwalifikowane ulgi B+R, które zostaną uwzględnione jako koszt w celu ustalenia dochodu z IP-BOX, nadal nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi B+R od dochodu opodatkowanego podstawową stawką podstawową.

Inaczej rozumieją omawiane przepisy sądy administracyjne. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem dopuszczalne jest skorzystanie w jednym roku podatkowym z ulgi B+R i IP Box, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania określonej na zasadach ogólnych (opodatkowanych podstawową stawką podatku 9 lub 19%) o koszty kwalifikowane – koszty prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych służących uzyskaniu przychodów z praw własności kwalifikowanych, które to koszty jednocześnie zostaną uwzględnione jako koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, z których dochód będzie opodatkowany w ramach IP Box (5%) i nie będą uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów przy obliczaniu dochodu opodatkowanego podstawową stawką podatku  (przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 11 stycznia 2023 r. o sygn. akt I SA/Lu 534/22).

Opodatkowanie 5% IP Box nie jest możliwe bez prowadzenia działalności B+R. Podatnicy powinni zweryfikować, czy struktura kosztów takiej działalności B+R odpowiada katalogowi kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi B+R i ewentualnie skorzystać z odliczenia ulgi B+R.

Ulga B+R pozwala na dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania o 100% kosztów kwalifikowanych, takich jak zużycie materiałów i surowców albo odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych w działalności B+R. W przypadku pracowników zajmujących się procesami B+R odliczenie przysługuje w wysokości 200%.

 

MDDP wspiera firmy w rozliczaniu ulgi B+R. W pierwszej kolejności pomagamy zidentyfikować i ocenić procesy pod kątem podatkowej definicji działalności B+R. Następnie weryfikujemy strukturę kosztów kwalifikowanych oraz pomagamy określić wielkość potencjalnego odliczenia z tytułu ulgi. W ślad za oceną procesów B+R możemy pomóc w identyfikacji potencjału i zasad stosowania 5% podatku dochodowego w ramach tzw. IP Box.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn