Jeszcze tylko Master File…

Niestety dla niektórych Podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym i obfitym w tematykę cen transferowych grudniu, a wręcz może narzucać konieczność dopełnienia kolejnych czynności. Jedną z nich jest m.in. przygotowanie dokumentacji grupowej (ang. Master File).

Kogo dotyczy wymóg dokumentacyjny

Obowiązek przygotowania dokumentacji grupowej dotyczy podmiotów powiązanych, objętych konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną, które spełniają dwa warunki, tj.:

  1. sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  2. skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 milionów złotych lub jej równowartość.

Przy czym sam wymóg ustawowy obowiązuje jedynie w przypadku spełnienia przez podatnika przesłanek do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (obie dokumentacje są udostępniane organowi podatkowemu na wypadek kontroli).

Co do zasady dokumentacja może zostać przygotowana w języku obcym (ustawa mówi wyłącznie o j. angielskim), ale organ podatkowy posiada uprawnienie, aby wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni jej tłumaczenia na język polski. Warto pamiętać, iż w przypadku przynależności do grupy nieanglojęzycznej i otrzymania dokumentacji grupowej w innym języku – powinna zostać ona przetłumaczona na język polski.

Przykładowo, jeżeli jednostka dominująca w grupie ma swoją siedzibę w kraju skandynawskim (w szczególności w Danii, Finlandii, Szwecji), wówczas dokumentacja dla grupy sporządzana jest najczęściej w ich języku ojczystym. Powoduje to dodatkowe wyzwanie w zakresie obowiązkowego tłumaczenia.

Co więcej, Master File powinien być kompletny i zawierać wszystkie elementy wymagane przez polskie przepisy podatkowe, a jego sporządzenie przez inny podmiot z grupy nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z ustawą o CIT.

Problemy przy sporządzaniu

Pozornie prosty dokument może sprawić wiele trudności, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej wymiany informacji i współpracy w grupie oraz odmienności w zakresie formalnych obowiązków wynikających z przepisów polskiej ustawy dochodowej z jurysdykcją innego kraju.

Przede wszystkim polscy podatnicy powinni dokładnie przeanalizować, a w razie potrzeby – również odpowiednio dostosować – Master File pod kątem zgodności z ich własną dokumentacją lokalną. Nie można zapomnieć, że jest to integralna część pełnego pakietu dokumentacji cen transferowych i powinna przedstawiać spójne informacje o całej grupie podmiotów powiązanych. Podczas ewentualnej kontroli organy będą bowiem oceniały zgodność i spójność przekazywanych informacji we wszystkich dokumentach.

W przypadku, gdy w kraju siedziby podmiotu sporządzającego dokument, termin jest dłuższy niż w Polsce, to podatnik powinien podjąć wcześniejsze oraz niezbędne działania w celu uzyskania potrzebnych informacji umożliwiających uzupełnienie pliku we własnym zakresie.

Termin

Termin na posiadanie Master File’a za 2021 r. został wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jeżeli więc podmiot kończy rok obrotowy w dniu 31 grudnia, to warto pamiętać, że przesunięty termin upływa dla niego w dniu 31 marca 2023 r.

Podsumowanie

Master File jest dokumentem wymagającym uzyskania, a następnie przedstawienia wielu trudno dostępnych informacji, które często są dostępne jedynie na poziomie grupy. Warto więc zwrócić się z odpowiednim wyprzedzeniem o profesjonalne wsparcie. Może okazać się ono niezbędne nie tylko na etapie przygotowania, ale i określenia rodzaju danych, które będą do tego potrzebne.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn