Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe

Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie podatkowe – tym razem chodzi o finansowanie podatników działających na terytorium UE, w tym w formie zagranicznych zakładów (permanent establishment).

Jest to kolejny projekt zmian podatkowych na poziomie UE, który w ostatnim czasie ujrzał światło dziennie. Aktualnie trwają bowiem prace nad dyrektywą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego (uzgodnionego na poziomie OECD w ramach tzw. #Pillar2, BEPS 2.0) oraz tzw. dyrektywą #Unshell, zwaną także #ATAD3. Ma ona na celu ograniczenie wykorzystywania pustych spółek (tzn. nieposiadających wystarczającego #substance) do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści podatkowych. MDDP jest partnerem nadchodzącej konferencji IFA Poland, w trakcie której będą omawiane różne aspekty dyrektywy Unshell. Zapraszamy!

Najnowszy projekt Komisji – dyrektywa #DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) ma na celu zwiększenie atrakcyjności finansowania kapitałem i dalsze ograniczenia co do możliwości zaliczania odsetek w koszty podatkowe. Propozycja zakłada wprowadzenie ulgi dotyczącej hipotetycznych odsetek od kapitału. Kwota ulgi wyliczana będzie jako

Zwiększenie kapitału własnego netto [1] X hipotetyczna stopa procentowa [2]

– przy czym wysokość ulgi limitowana będzie do kwoty odpowiadającej wartości 30% EBITDA podatnika.

[1] Kapitał własny netto rozumiany będzie jako różnica pomiędzy kapitałem własnym podatnika a wartością udziału tego podatnika w podmiotach powiązanych oraz wartością jego udziałów własnych. Warto podkreślić, że projekt zakłada wyłączenie m.in. tej części podwyższonego kapitału, która pochodzi ze skonwertowanych pożyczek wewnątrzgrupowych.

Zwiększenie kapitału własnego netto obliczane będzie jako różnica pomiędzy wartości kapitału własnego netto na koniec bieżącego roku podatkowego i poprzedniego roku podatkowego.

[2] Hipotetyczna stopa procentowa z kolei oznaczać ma stopę wolną od ryzyka dla dziesięcioletniego długu podwyższoną o premię – 1% bądź 1.5% w przypadku MŚP.

Przewidziane są także szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad rozliczania tej ulgi.

Projekt Dyrektywy DEBRA zakłada ponadto dodatkowe ograniczenie dotyczące zaliczania odsetek do kosztów podatkowych. Wprowadzony będzie bowiem limit 85% w odniesieniu do nadwyżki kosztów finansowania, która będzie mogła stanowić koszt podatkowy. Przy czym w sytuacji, gdy na podstawie przepisów o cienkiej kapitalizacji wprowadzonych #ATAD2 (art. 15c ustawy o CIT) dopuszczalny limit wysokości odsetek w kosztach będzie mniejszy – podatnicy będą zobowiązani stosować niższą wartość.

Państwa UE będą miały obowiązek zaimplementować przepisy dyrektywy DEBRA do końca 2023 roku – tak, aby obowiązywały one od 1 stycznia 2024. Aktualnie trwają konsultacje publiczne propozycji – będziemy informować o dalszych losach projektu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn