Kolizja postępowania karnego skarbowego i podatkowego w karuzeli VAT

Niezbadanie i niewyjaśnienie w decyzji kwestii instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego poprzez wykazanie, że już w momencie wydania postanowienia o wszczęciu tego postępowania cele postępowania mogły być zrealizowane, a także wykazanie realnej aktywności organów postępowania przygotowawczego po wszczęciu takiego postępowania – narusza zawartą w art. 121 i 1 OrdPU zasadę ogólną prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, jak i art. 210 § 4 OrdPU w zakresie należytego uzasadnienia decyzji.

Powyższe naruszenia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż – przy orzekaniu w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2011 r., po upływie 5-letniego terminu określonego w art. 70 § 1 OrdPU – kwestia zawieszenia biegu tego terminu ma fundamentalne znaczenie.

Jakub Warnieło, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych w MDDP, odnośnie do wyroku WSA w Gliwicach z 8 marca 2023 r., I SA/Gl 1080/22, zauważa:

WSA w komentowanym wyroku jednoznacznie potwierdził, że skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie może przynieść wszczęcie postępowania karnego skarbowego, które jest spowodowane chęcią przedłużenia przez organ podatkowy terminu na wydanie decyzji. Zdaniem sądu, organy nie mogą instrumentalnie wszczynać postępowań karnych skarbowych tylko w tym celu, by doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Okoliczności wszczęcia takiego postępowania karnego skarbowego muszą jednoznacznie wskazywać, że celem wszczęcia postępowania karnego nie było wydłużenie terminu na prowadzenie postępowania podatkowego i wydanie decyzji.

Sąd administracyjny zasadnie zwrócił uwagę, że w związku ze stanowiskiem przedstawionym w szeroko komentowanej uchwale NSA z 2021 r., I FPS 1/21 (i wiążącej pośrednio wszystkie składy orzekające) – w każdej sytuacji, gdy decyzja podatkowa wydana jest po upływie standardowego terminu przedawnienia, konieczne jest badanie przez sądy administracyjne kwestii tego, czy rzeczywiście doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Gdy takie wszczęcie było instrumentalne – wówczas nie wystąpi skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

***

#WIĘCEJ w „Monitorze Podatkowym”:

https://www.mddp.pl/wp-content/uploads/2023/06/20230625_MONITOR_PODATKOWY_KOLIZJA_POSTEPOWANIA_6211661496_963F2.pdf.