Korekta cen transferowych – co warto o niej wiedzieć?

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim w większości firm finalne rozliczenia za cały 2022 r. To ostatnia chwila, aby jeszcze raz dokładnie przeanalizować dokonanie ewentualnych koniecznych korekt rozliczeń, cen lub warunków umów.

Tymczasem korekty nieustannie budzą dużo wątpliwości interpretacyjnych zarówno w zakresie samej ich definicji, jak i poszczególnych warunków dla prawidłowego rozliczenia podatkowego.

Poniżej trzy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące cen transferowych w kontekście korekt.

***

 1. Czy każda korekta rozliczeń z podmiotami powiązanymi jest korektą cen transferowych?

Nie każda korekta rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi korektę cen transferowych. Jednak każda korekta cen transferowych jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W ustawie nie znajdziemy definicji korekty cen transferowych. Jednak w objaśnieniach, zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów, znajdziemy taką informację. Korekta TP oznacza skorygowanie (poprawienie, dostosowanie) ceny transferowej, rozumianej jako wynagrodzenie, wynik finansowy, wskaźnik finansowy bądź inaczej określony rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku istniejących między nimi powiązań. Celem korekty cen transferowych jest dostosowanie ceny transferowej za dany okres do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle).

Aby ocenić czy korekta jest korektą cen transferowych, należy więc zweryfikować, w jakim celu jest ona realizowana i jakie są przyczyny jej realizacji.

 

 1. Czy korektę cen transferowych można bezpiecznie zaliczyć do przychodów/kosztów podatkowych?

Tak, przy założeniu spełnienia określonych w art. 11e Ustawy o CIT warunków. Od 2022 r. są to następujące warunki:

Warunek 1

 • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane

Warunek 2

 • w przypadku korygowanej transakcji kontrolowanej musi nastąpić zmiana istotnych okoliczności (np. nadzwyczajne zmiany występujące na rynku, zmiany stóp procentowych) lub znane są faktycznie poniesione
  koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny
  transferowej a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych

Warunek 3

 • posiadanie oświadczenia podmiotu powiązanego lub dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie korekty TP w tej samej wysokości co podatnik

Warunek 4

 • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd

W przypadku korekt in plus należy spełnić dwa pierwsze warunki. Natomiast, aby zaliczyć do kosztów/przychodów podatkowych korekty in minus należy spełnić wszystkie warunki.

 1. Z jaką częstotliwością dokonywać korekty cen transferowych?

W objaśnieniach dotyczących korekt Ministerstwo Finansów wskazało, że należy dokonywać ich z taką częstotliwością, z jaką dokonywałyby tego podmioty niezależne. Jednak podmioty niezależne nie realizują w swoich rozliczeniach korekt cen transferowych, które z natury rzeczy dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi.

Pomocną wskazówką są natomiast przykładowe czynniki determinujące częstotliwość korekt cen transferowych wskazane w objaśnieniach. Wśród nich wymieniono:

 • specyfikę danej branży,
 • specyfikę transakcji i rozliczeń,
 • zmienność czynników ekonomiczno-gospodarczych,
 • wystąpienie okoliczności mających znaczny wpływ na zmianę ceny pierwotnej,
 • dostępność bardziej wiarygodnych danych porównawczych.

W każdym przypadku należy więc dokonać indywidualnej oceny w tym zakresie. W praktyce najczęściej stosowaną częstotliwością korekt są korekty kwartalne, półroczne lub roczne. Przede wszystkim należy mieć jednak na uwadze wysokość dokonywanej korekty. W przypadku gdy będzie ona znacząca, organy podatkowe mogą powziąć wątpliwość co do spełnienia pierwszego warunku tj. ustalenia cen rynkowych ex ante.

Jak prawidłowo zidentyfikować korektę cen transferowych

Korekty cen transferowych są skomplikowanym procesem i wymagają bardzo szczegółowej analizy. Co więcej, mają one charakter wielowątkowy, poza wskazanymi powyżej kwestiami należy rozważyć np. jakim dokumentem rozliczyć korektę oraz w jaki sposób wpływa ona na zagadnienia celne. Wskazane kwestie zostaną poruszone na łamach naszego bloga już wkrótce.

Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu (w formule on demand), “Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zamknięciem roku”.

Więcej informacji o szkoleniu >> link.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn