Korekty wartości celnej nie zawsze wpłyną na VAT

Choć wielu podatników na co dzień spotyka się z koniecznością rozliczenia przyznanych lub otrzymanych rabatów, to nie wszyscy z nich wiedzą kiedy rabaty mają wpływ na rozliczenia związane z importem towarów. Analiza w tym zakresie jest jednak niezbędna w transakcjach z krajami trzecimi, ponieważ specyfika importu towarów wiąże się z odrębnym rozliczaniem takiej transakcji w odniesieniu do obowiązków celnych oraz dla potrzeb VAT.

Generalnie, w wartości celnej importowanych towarów stosując najpopularniejszą metodę wartości transakcyjnej, należy uwzględnić wartość rabatów, jeśli umowa sprzedaży towarów w wersji obowiązującej w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego przewiduje stosowanie rabatów i określa ich wysokość.

Pewnym zaskoczeniem może być natomiast konieczność uwzględnienia w wartości celnej rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta) w odniesieniu do towarów, których cena nie została faktycznie zapłacona w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Z drugiej jednak strony, w kalkulacji wartości celnej nie uwzględnia się rabatów wynikających ze zmian w umowie, które nastąpiły po przyjęciu zgłoszenia celnego.

Mając na uwadze ogólną regulację art. 30b ust. 1 ustawy o VAT, przewidującą, że w przypadku importu towarów podstawą opodatkowania VAT jest wartość celna powiększona o należne cło, co do zasady można przyjąć uproszczenie, że dopóki nie zmieni się wartość celna, to nie będzie konieczności zmian w zakresie rozliczania VAT.

Jeśli jednak podatnik otrzyma rabat już wcześniej przewidziany w umowie i będzie mógł obniżyć dzięki temu wartość celną towarów, to naturalne wydaje się dążenie do „odzyskania” choćby części nadpłaconego VAT. Niestety jednak, w tym zakresie art. 40 ustawy o VAT przewidział szczególną regulację uznającą, że gdy kwota VAT należnego z tytułu importu została nadpłacona, to podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego. Podatnik rozliczający import na zasadach ogólnych (tj. płacący VAT należny w ciągu 10 dni i odliczający tę kwotę w oparciu o PZC) nie będzie mógł wówczas uzyskać potwierdzenia powstania nadpłaty w rozliczaniu VAT importowego, ani też odzyskać jego części.

W tej sytuacji korzystniejsze okazuje się stosowanie rozliczenia importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), ponieważ w tej procedurze nie obowiązuje powyższe ograniczenie. Rozliczenie to wiąże się z wykazaniem w jednej deklaracji podatkowej VAT należnego i VAT naliczonego z tytułu importu towarów, podobnie jak w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Organy podatkowe potwierdzają, że podatnik rozliczający import towarów w deklaracji podatkowej powinien rozliczyć rabat na bieżąco, w miesiącu złożenia zgłoszenia celnego uzupełniającego albo wniosku o jego sprostowanie (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.481.2020.1.PK). Choć rozliczenie rabatu wpłynie jednocześnie na kwoty podatku należnego i naliczonego, to nie będzie skutkowało dopłatą VAT ani zwrotem nadwyżki podatku naliczonego.

Z kolei w sytuacji następczego zwiększenia wartości celnej podatnik rozliczający VAT importowy na zasadach ogólnych będzie musiał dopłacić różnicę wynikającą ze zmiany decyzji organu celnego. Powinien tego uniknąć natomiast podatnik rozliczający import towarów w deklaracji podatkowej – o ile ujął korektę in plus w bieżącym okresie rozliczeniowym. Gdyby musiał ją ująć wstecznie, to, choć są tu pewne wątpliwości czy taka sankcja jest wówczas proporcjonalna, powinien być objęty regulacją art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, nakazującą zapłatę nierozliczonego wcześniej podatku wraz odsetkami, jeśli korekta deklaracji będzie składana po upływie 4 miesięcy od upływu okresu w którym powstał obowiązek podatkowy.

Oczywiście, przedstawione przez nas sytuacje obejmują najbardziej typowe przypadki. Można sobie wyobrazić również otrzymanie rabatu pośredniego związanego z importowanymi towarami, czy też próbę sprostowania zgłoszenia celnego poprzez zmianę kodu CN i stawki należnego cła. W każdej z tych sytuacji dogłębnej analizy wymagać będą zarówno kwestie celne, jak i ustalenia, czy przełożą się one na skutki podatkowe.

***

Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu (w formule on demand), “Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zamknięciem roku”.

Więcej informacji o szkoleniu >> link.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn