Które profile funkcjonalne mogą najmocniej odczuć podatek minimalny?

W poprzednim wpisie podkreśliliśmy, że stosowanie  cen na poziomie rynkowym nie zwalnia z zapłaty podatku minimalnego. Jeśli rozliczenia z podmiotami powiązanymi (jak również niepowiązanymi) generują zysk  kalkulowany na potrzeby podatku minimalnego poniżej 2% lub stratę podatkową, podatek minimalny co do zasady trzeba będzie zapłacić. Poza pewnymi wyłączeniami, o których pisaliśmy[1].

Należy podkreślić, że podatek minimalny nie rozstrzyga, jaki poziom rentowności jest rynkowy. Rentowność osiągana przed podmiot zależy od wielu czynników, m.in. od tego:

  • w jakiej branży działa podatnik,
  • jaki jest jego profil funkcjonalny oraz
  • w jaki sposób prezentują się wyniki posiadanej przez podatnika analizy cen transferowych.

Z pewnością zdarzają się więc sytuacje, w których osiąganie rentowności na niższym poziomie (niż 2%) jest rynkowe.

Podatek minimalny może dotknąć każdy podmiot, niezależnie od profilu funkcjonalnego. Mogą nim być więc objęte zarówno podmioty o  prostym profilu funkcjonalnym, np. producent kontraktowy, ale przede wszystkim podmioty o rozbudowanym profilu funkcjonalnym. Te podmioty z zasady są ukierunkowane na osiąganie ponadprzeciętnych zysków lub strat.

Podmioty o prostym profilu funkcjonalnym

Podmioty o prostych funkcjach, aktywach, ryzykach, z założenia powinny otrzymywać wynagrodzenie, które pozwoli im pokryć koszty swojej działalność operacyjnej i zagwarantuje  stabilny, niski zysk. Zysk ten powinien być określony i/lub zweryfikowany na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej.

Mogą więc zdarzyć się sytuacje, w których stosowana polityka cen transferowych będzie powodowała osiąganie rentowności poniżej 2%. Oznacza to, że warunek rynkowości będzie spełniony, a mimo to podatek minimalny będzie musiał być zapłacony.

W przypadku takich podmiotów rekomendujemy poinformowanie grupy o wprowadzonych w Polsce przepisach i konieczności prawdopodobnej zapłaty dodatkowego podatku od 2024 r. Zachęcamy również do tego, aby na bazie 2023 r. zweryfikować, w jaki sposób podatek minimalny wpłynie na rzeczywistą stawkę podatku. Oczywiście będą to dane szacunkowe, ale pozwolą określić rząd wielkości wysokości i wpływu podatku minimalnego.

Podmioty o rozbudowanym profilu funkcjonalnym  

Podatek minimalny nie dotknie oczywiście tylko podmiotów o prostym profilu funkcjonalnym. Dotknie on przede wszystkim podmioty o rozbudowanych funkcjach i ryzykach, które zgodnie z założeniami mogą osiągać zarówno straty, jak i ponadprzeciętne zyski, w zależności od sytuacji rynkowej.

Co istotne, podmiot o rozbudowanych funkcjach, aktywach, ryzykach, najczęściej pokrywa straty ponoszone przez podmioty w grupie o prostym profilu funkcjonalnym. I to ten podmiot głównie ponosi ryzyko rynkowe, związane z wahaniami cen i popytu na rynku. Co z kolei prowadzi do osiągania niższego poziomu rentowności w czasach kryzysu. I może wpływać na zapłatę podatku minimalnego, o ile podmiot nie odnotuje 30% spadku przychodów. Podmioty o rozbudowanym profilu funkcjonalnym muszą być bardzo uważne na to, jakie wyniki będą osiągać w poszczególnych latach.

Czy podatek minimalny wpłynie na profile pełnione w ramach grupy i osiągane wyniki?

Podmioty powiązane nadal będą skupiać się na tym, żeby pełnić funkcje zgodnie z założonym profilem i stosować  ceny na warunkach rynkowych, ponieważ jest to podstawowy warunek, aby być bezpiecznym w obszarze cen transferowych. Natomiast należy założyć, że podatnicy realizujący straty lub niski poziom rentowności, dokonają weryfikacji tego, czy będą mogli zastosować  zwolnienie z podatku minimalnego, a jeżeli nie, to w jaki sposób wpłynie on na ich realną stopę opodatkowania. Warto też wcześniej zapoznać się z wymogami do kalkulacji, aby odpowiednio przygotować księgi pod kątem raportowania i danych, które posłużą do kalkulacji.

W kolejnej części cyklu poruszymy temat kwalifikowanej straty i kwalifikowanego dochodu, a co ważniejsze – wartości, których nie należy uwzględniać w ich kalkulacji i co za tym idzie – umożliwiających wyłączenie  z systemu minimalnego opodatkowania.

 ***

[1] MDDP – doradztwo podatkowe, finansowe i prawne – Które spółki mogą odetchnąć, czyli wyłączenia podmiotowe z minimalnego podatku dochodowego.  

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn