Treść art. 20 ust. 1 ustawy o VAT – na pierwszy rzut oka – może wydawać się jednoznaczna. Zgodnie bowiem z tym przepisem, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Chociaż prawodawca nie wskazuje wyjątków od tej zasady, to okazuje się, że w przypadku wystawienia faktury przed WDT sprawa wcale nie jest tak oczywista.

Anna Matysiak, menedżer, doradca podatkowy, zauważa:

Pod pewnym względem ścisła interpretacja art. 20 ust. 1 ustawy o VAT mogłaby zniekształcić sens opodatkowania transakcji WDT i prowadzić do wykładni ad absurdum. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wprowadzoną w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, aby doszło do WDT, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  • podmiot z innego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel – na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
  • w wyniku tej dostawy towary są transportowane z Polski do innego państwa członkowskiego.

Nasza ekspertka dodaje, że:

Obowiązek zaraportowania WDT nie powstanie więc, gdy nie dojdzie do wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE w wykonaniu dostawy.

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://www.gazetaprawna.pl/biuro-rachunkowe/artykuly/9338229,mf-wystawienie-faktury-przed-wewnatrzwspolnotowa-dostawa-towarow-nie.html.