Mija pierwszy miesiąc obowiązywania zmienionego rozporządzenia o tzw. Polskiej Strefie Inwestycji

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o decyzję o wsparciu od 30 grudnia 2023 r., otrzymują wsparcie (w tym zwolnienia z podatku dochodowego) na nowych zasadach, wynikających ze zmienionego rozporządzenia.

Należy pamiętać, że do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed 30 grudnia 2023 r., zastosowanie mają przepisy obowiązujące do tego dnia.

O jakich zmianach mówimy?

1. Wydłużony został okres, na jaki aktualnie wydawane są decyzje o wsparciu W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, można liczyć na decyzję wydaną na lat 12 (w miejsce 10). W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%, decyzja o wsparciu jest wydawana na 14 lat (w miejsce 12).

Wydłużenie okresu obowiązywania decyzji ma złagodzić konsekwencje istotnego odroczenia/opóźnienia momentu, od którego przysługuje przedsiębiorcy pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego, tj.  od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu. Na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zwolnienie podatkowe przysługiwało od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikowane, nawet jeżeli inwestycja jeszcze nie została zakończona.

2. Istotną zmianą objęto wsparcie nowej inwestycji polegającej na dywersyfikacji produkcji już istniejącego zakładu. Według nowych reguł, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji. Od 30 grudnia 2023 r. wymóg ten dotyczy każdego przedsiębiorcy, bez względu na jego wielkość. Wcześniej ten warunek wsparcia dywersyfikacji dotyczył jedynie dużych przedsiębiorców.

3. Od 30 grudnia 2023 r. przepisy wprost stwierdzają, że decyzji o wsparciu nie wydaje się na inwestycje odtworzeniowe, analogicznie jak czyni to „stare” rozporządzenie w sprawie zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych.

4. Nowa inwestycja podejmowana przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę z tej samej grupy kapitałowej będzie uznawana za część wcześniej rozpoczętej inwestycji tylko w przypadku, gdy będzie związana z taką samą lub podobną działalnością rozpoczętą przez takie podmioty. „Taka sama lub podobna działalność” oznacza działalność w tej samej klasie (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE Rev. 2). A zatem łączenie nowych inwestycji z punktu widzenia stosowania przepisów o pomocy publicznej do grup kapitałowych nie jest już automatyczne.

5. Zmieniła się wartość maksymalnej możliwej do uzyskania pomocy publicznej bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej. Od 30 grudnia 2023 r. górny limit kosztów kwalifikowanych uwzględnianych w określaniu podstawy od pomocy publicznej wynosi 110 mln EUR w miejsce 100 mln EUR. Tym samym maksymalną dopuszczalną wartość pomocy regionalnej ustala się w oparciu o koszty nieprzekraczające 55 mln EUR lub przekraczające 55 mln EUR, ale niższe niż 110 mln EUR.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polską Strefą Inwestycji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z autorem.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn