Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age cz 4

Kolejną propozycją zmiany rozliczeń VAT w unijnym pakiecie „VAT in the Digital Age” jest pojedyncza rejestracja na potrzeby VAT (z ang. SVR – Single VAT Registration). Dzięki temu podatnicy będą mogli uniknąć rejestracji dla celów VAT w poszczególnych państwach UE, która jest obecnie wymagana przy niektórych transgranicznych dostawach towarów lub świadczeniu usług. Będzie można także ograniczyć koszty związane z raportowaniem VAT w wielu różnych krajach.

Rozszerzenie procedury OSS

Objęcie niektórych dostaw towarów i świadczenia usług uproszczeniami w ramach pakietu e-commerce i wcześniej w ramach systemu MOSS spotkało się z pozytywnymi reakcjami podatników, ponieważ pozwoliło im ograniczyć obowiązki związane z międzynarodowymi transakcjami na rzecz konsumentów. W konsekwencji w ramach ViDA planowane jest rozszerzenie procedury OSS na transakcje nadal rozliczane na „starych” zasadach.

Na potrzeby stosowania unijnej procedury OSS proponowane jest rozszerzenie pojęcia państwa członkowskiego konsumpcji tak, aby po zmianach wprowadzonych w ViDA obejmowało swoim zakresem także:

  • dostawy towarów wraz z instalacją lub montażem,
  • dostawy towarów na pokładzie statków, samolotów lub pociągów,
  • dostawy gazu, energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia,
  • dostawy krajowe.

Zgodnie z planowanymi zmianami także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków będą opodatkowane w miejscu przeznaczenia. Pozwoli to stosować do nich system uproszczeń OSS.

Powyższe jest konieczne, aby objąć stosowaniem OSS dostawy towarów realizowane na rzecz osób niebędących podatnikami VAT (lub podmiotów niemających obowiązku raportowania WNT).

Dodatkowo system OSS zostanie wykorzystany do raportowania przemieszczeń towarów własnych (z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych i towarów, w przypadku których podatnik nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT). Pozwoli to uniknąć obowiązku rejestracji w państwie, do którego towary są przemieszczane. Jest to niezwykle istotna zmiana dla wielu podatników przemieszczających towary na terenie UE bez ich sprzedaży (np. do magazynów). Jednocześnie planowane jest usunięcie mechanizmu call-off stock, który w związku z powyższym stanie się bezprzedmiotowy.

Częścią zmian w zakresie rozszerzenia systemu jest także nałożenie obowiązku korzystania z IOSS przez platformy cyfrowe w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).

Zmiany w zakresie stosowania mechanizmu reverse charge

Państwa członkowskie będą musiały zaakceptować obligatoryjnego zastosowanie mechanizmu reverse charge w sytuacjach, w których dostawca dokonuje dostawy do kraju członkowskiego innego niż państwo siedziby, w którym zarejestrowany na potrzeby VAT jest nabywca towaru. Dzięki tej zmianie dostawca uniknie rejestracji dla celów VAT w państwie członkowskim, w którym nie był dotychczas zarejestrowany.

Dostawy towarów objętych procedurą marży zostaną wyłączone z obowiązkowego stosowania mechanizmu reverse charge. Aby można było monitorować te dostawy, będą one wymieniane w informacji podsumowującej (czy też w przyszłości w ramach raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z propozycją ViDA).    

OSS także dla konsumentów spoza UE

Zaproponowano także, aby rozszerzyć zakres stosowania nieunijnej procedury OSS na świadczenie usług realizowane przez przedsiębiorstwa spoza UE na rzecz wszystkich osób niebędących podatnikami, nawet jeśli nie mają one miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w państwie członkowskim.

Oczywiście obowiązki podatkowe w tym zakresie miałyby spoczywać na tych podmiotach jedynie w sytuacji, w której miejsce świadczenia usług byłoby zlokalizowane na terenie Wspólnoty.

Zmiany upraszczające i doprecyzowujące obecne rozwiązania

W celu ograniczenia wątpliwości związanych z interpretacją progu 10 000 EUR (którego przekroczenie powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT lub skorzystanie z procedur specjalnych takich jak OSS) proponuje się doprecyzowanie zasad kalkulacji tego progu. Zmieniona treść art. 59c Dyrektywy VAT ma wskazywać wprost, że przy obliczaniu progu 10 000 EUR poza wartością usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) uwzględnia się wyłącznie WSTO z państwa członkowskiego, w którym podatnik ma siedzibę, a nie sprzedaż na odległość z magazynu mieszczącego się w innym państwie członkowskim.

Dodatkowo wprowadza się także regulacje, które sprecyzują warunki korekt w deklaracjach składanych w systemie OSS oraz dostosują zakres podawanych danych do nowych transakcji, które mogą być wykazywane za pośrednictwem procedury.

Podsumowanie

Proponowane zmiany przyczynią się prawdopodobnie do osiągnięcia korzyści podobnych jak przy wprowadzeniu pakietu e-commerce. Z jednej strony będą stanowić uproszczenie w rozliczaniu VAT dla podatników, a z drugiej zapewnią większą możliwość weryfikacji i ściągalności podatku VAT. Ograniczenie konieczności rejestracji dla celów VAT w różnych państwach członkowskich przyczyni się do zmniejszenia kosztów i czasu poświęcanego na wypełnienie obowiązków administracyjnych związanych z przeprowadzaniem transgranicznych transakcji. Pomoże także redukować bariery handlowe na terenie UE.

Proponowane zmiany w tym zakresie mają obowiązywać dopiero od 2025 roku.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn