Podatnicy wpuszczeni w kanał?

Oczekiwana nowa definicja budowli dla celów podatku od nieruchomości, może zmienić sytuację właścicieli sieci kablowych biegnących w kanałach technologicznych i kanalizacji kablowej.

Nadal nie została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów propozycja nowych przepisów, które określałyby, co od początku 2025 r. będzie stanowiło budowlę. Zgodnie z odpowiedzią MF z 6 marca 2024 r. na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, prace legislacyjne trwają a nowe regulacje powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada br.

Wykluczenia z zakresu podatku od nieruchomości

Warto przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy wykluczają z zakresu podatku od nieruchomości kable pod warunkiem, że są one zainstalowane:

  • w kanalizacji kablowej,
  • w kanale technologicznym lub
  • są dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej (dotyczy tylko kabli telekomunikacyjnych).

Jednak już linie kablowe biegnące bezpośrednio w gruncie należy zgłosić do opodatkowania jako budowle i naliczyć podatek od ich wartości. To natomiast może być przez niektórych uznawane za nieuzasadnione różnicowanie podatników.

Niepewność posiadaczy linii kablowych i wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Niepewność posiadaczy linii kablowych związana jest z faktem, że wyłączenie z zakresu opodatkowania wymienionych rodzajów linii kablowych wynika z odniesienia do prawa budowlanego, jakie zawierają obecne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Taki sposób definiowania przedmiotów opodatkowania został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21). TK odroczył jednak moment utraty mocy obecnej definicji budowli aż do końca 2024 r., stąd prace MF nad nowymi przepisami.

Preferencja podatkowa

Nie ma zatem pewności, czy ustalona na nowo definicja budowli nadal będzie w preferencyjny sposób podchodziła do kabli zainstalowanych w kanałach technologicznych lub w kanalizacji kablowej. Przy czym omawiana preferencja podatkowa nie obowiązuje od zawsze. Do 2010 r. wyłączeń z opodatkowania w tym zakresie nie było, więc wszystkie kable biegnące na zewnątrz budynków podlegały wówczas opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W trakcie 2010 r. ustawodawca wyłączył spod podatku od nieruchomości kable, ale tylko te, które biegną w kanalizacji kablowej. Następnie w latach 2019 i 2021 z zakresu opodatkowania „wypadły” odpowiednio – kable biegnące w kanałach technologicznych oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej.

Zresztą nawet przy obowiązujących obecnie przepisach nie zawsze łatwo jest ustalić, jakie kable mogą korzystać z preferencji. Istnieją bowiem niekorzystne dla podatników orzeczenia sądów administracyjnych, w których organy kwestionują uznanie rur osłonowych za kanalizację kablową dającą preferencji w sytuacji, gry wspominanym rurociągom nie towarzyszą podziemne komory/studnie dla złączy kabli oraz towarzyszących urządzeń telekomunikacyjnych.

Poza tym do implementacji opisywanego wyłączenia konieczna jest też wiedza, jaka jest wartość samych kabli w oderwaniu od kanalizacji kablowej. W praktyce podatnicy posiadający tego typu obiekty liniowe, nierzadko ewidencjonują kable oraz kanalizację kablową łącznie jako jeden środek trwały. To z kolei może mocno skomplikować wdrożenie preferencyjnego opodatkowania, gdyż bez przedłożenia przez podatnika wiarygodnych dowodów na temat wartości kabli zagregowanych w wartości takiego kompleksowego środka trwałego w postaci np. faktur zakupowych, kosztorysów inwestycyjnych lub operatów szacunkowych, organy podatkowe mogą podważać stosowanie preferencji.

Podsumowanie

Z tego względu już na etapie prowadzenia inwestycji przedsiębiorcy powinni odpowiednio zarządzić identyfikacją kosztów i rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na poszczególne środki trwałe. Zaniedbania na tym polu mają nie tylko konsekwencje w postaci odpisów amortyzacyjnych niższych, niż jest to możliwe. Brak zastosowania procedury cost segregation często oznacza też zawyżenie obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn