Polski Ład – najważniejsze zmiany w podatkach pracowniczych

29 października 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Poniżej prezentujemy informacje o kluczowych zmianach, które wpłyną na koszty zatrudnienia i wynagrodzenia netto personelu. To także ważne wskazówki przydatne przy budżetowaniu kosztów działalności biznesowej na kolejne lata podatkowe. 

 1. Całkowita likwidacja możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego PIT u pracowników, zleceniobiorców i każdego podatnika podlegającego obowiązkowym i dobrowolnym składkom zdrowotnym. Aktualnie składka zdrowotna wynosi 9% i jest odliczalna od podatku (do 7,75% podstawy wymiaru tej składki).
 • W efekcie cała składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) będzie obciążała wynagrodzenie netto personelu. W skrajnych przypadkach skutkiem reformy jest podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych o ok. 7,75 punktów procentowych dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 1. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu / prokurentów
 • Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu, prokurenci) za wynagrodzeniem będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 9% wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania. Będzie ją pobierać spółka wypłacająca wynagrodzenie.
 • Składka, podobnie jak dla pracowników i zleceniobiorców, będzie nieodliczalna od podatku PIT.
 1. Ulga dla klasy średniej
 • Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej ma rekompensować brak odliczalności składki zdrowotnej.
 • Ulga będzie dostępna wyłącznie dla pracowników i podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej, osiągających roczne przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Pozostali podatnicy będą pozbawieni prawa do ulgi.
 • Ulga będzie stosowana już na etapie poboru zaliczek przez płatnika, a ewentualna korekta kwoty ulgi nastąpi w zeznaniu rocznym.
 • Specjalne zasady kalkulacji ulgi dla małżonków rozliczających się wspólnie.
 1. Zmiany w skali podatkowej
 • Kwota wolna od podatku wzrośnie do poziomu 30 000 zł rocznie dla wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, niezależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu. Drugi próg podatkowy (32%) będzie miał zastosowanie dla dochodu przekraczającego 120 000 zł – wzrost o ponad 34 000 zł z obecnego poziomu 85 528 zł.
 • Jednocześnie nastąpi zniesienie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku.
 • Na powyższych planowanych zmianach co zasady stracą pracownicy zarabiający powyżej 12 800 zł miesięcznie.

Podstawa obliczenia podatku (zł)

 

Podatek wynosi

Do 120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000 i powyżej

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

 1. Ryczałt od samochodów służbowych – nowe zasady
 • Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosić 400 zł miesięcznie niezależnie od pojemności silnika (aktualnie wysokość przychodu jest powiązana z pojemnością silnika).
 • Niższa kwota przychodu (250 zł miesięcznie) będzie stosowana w przypadku użytku prywatnego samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem.
 1. Zwolnienia podatkowe dla niektórych podatników
 • Ulga na powrót dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski – osoby spełniające dodatkowe warunki mogą przez 4 lata korzystać ze zwolnienia dochodów z opodatkowania do wysokości 85 528 zł rocznie.
 • Zwolnienie do 85 528 zł przychodu dla osób pracujących, które osiągnęły wiek emerytalny oraz rodziców, posiadających co najmniej 4 dzieci.
 • Powyższe zwolnienia dotyczą przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z działalności gospodarczej.

Polski Ład – przykładowa kalkulacja zysków / strat dla pracowników*

Zarobki miesięczne brutto (zł)

Zarobki roczne brutto (zł)

Roczne wynagrodzenie netto (zł) – obecnie

Roczne wynagrodzenie netto (zł) – po zmianach

Różnica (zł)

Uśredniona różnica/miesiąc (zł)

5 000

60 000

43 360,34

43 922,34

562,00

47,00

10 000

120 000

83 242,68

83 244,68

2,00

0,00

15 000

180 000

119 137,84

115 855,79

-3 282,05

-274,00

20 000

240 000

158 206,14

150 388,09

-7 818,05

-652,00

* – przyjęliśmy limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy umowie o pracę w roku 2022 na poziomie 177 660 zł,

– kalkulacja nie uwzględnia ewentualnych innych ulg lub odliczeń osobistych

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn