SLIM VAT 3 – Senat akceptuje nowelizację ustawy o VAT

11 maja b.r. Senat poparł nowy pakiet zmian przewidzianych w ustawie o VAT. SLIM VAT 3 przewiduje rozwiązania dla przedsiębiorców, które mają na celu ułatwienia w rozliczaniu VAT. Większość zmian wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

Najważniejsze zmiany dla podatników obejmują:

  • Podwyższony limit sprzedaży dla małego podatnika

Podwyższony zostanie limit sprzedaży dla małego podatnika VAT z 1,2 do 2 mln euro. Mały podatnik może skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT oraz wybrać kasową metodę rozliczeń VAT, która w przypadku małych podmiotów ułatwi utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

  • Zmianę w zakresie sankcji w VAT

SLIM VAT 3 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn.C-935/19) wprowadzający zasadę proporcjonalności i miarkowania w obszarze sankcji VAT.

Przewidziane zmiany umożliwią naczelnikom urzędu skarbowego uznaniowe ustalenie procentowej wysokości sankcji VAT, które maksymalnie mają wynosić odpowiednio do 15%, 20% i 30%. Nie będą więc one wymierzane – jak dotychczas – w stałej wysokości np. 30%, ale do 30%.

Ustalając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, organy podatkowe będą brały pod uwagę np.  

  • okoliczności powstania nieprawidłowości;
  • rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości;
  • działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

Wysokość sankcji VAT będzie więc zależała od stopnia zawinienia podatnika.

  • Uproszczenia w obrocie międzynarodowym

Rozliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) nie będzie już  uzależnione od wymogu posiadania faktury z tego tytułu. Oznacza to, że bez względu na opóźnienie w otrzymaniu faktury podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie wykazany w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji transakcja będzie w pełni neutralna dla podatnika. Zmiana ta zlikwiduje konieczność monitorowania, czy termin 3 miesięcy na otrzymanie faktury został przekroczony. Niewątpliwie jest to zmiana pozytywna, która ma na celu naprawienie nieco skomplikowanych zasad ujmowania podatku w przypadku braku faktury w terminie i późniejszego jej otrzymania, które wprowadzono w SLIM VAT 2.

Ponadto zostaną wprowadzone przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  • Przeliczanie faktur korygujących wystawionych w walutach obcych

Dotychczasowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walutach obcych wynikają z ugruntowanej praktyki interpretacyjnej. Natomiast SLIM VAT 3 ureguluje zasady stosowania kursów walutowych w tym zakresie.

Przy korektach zbiorczych będzie można wybrać i zastosować albo kurs historyczny, albo kurs bieżący.

Do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej in minus będzie trzeba stosować kurs właściwy dla faktury pierwotnej.

Natomiast w przypadku faktur korygujących in plus podatnik będzie stosował kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Jeśli więc przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to podatnik zastosuje kurs walutowy właściwy dla faktury pierwotnej.

Z kolei gdy przyczyna powstała później, to podatnik będzie stosował kurs z dnia poprzedzającego jej wystąpienie. W naszej ocenie ustalenie przyczyn korekty na potrzeby przeliczenia faktur korygujących może być kłopotliwe. Podatnik będzie musiał być w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej prawidłowość zastosowanego kursu. Niewątpliwie łatwiejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej – jednakże taki zapis nie znalazł się w projekcie ustawy.

  • Konsolidację i ujednolicenie w zakresie wydawania wiążących informacji

WIS, WIA, WIT oraz WIP mają być wydawane przez jeden organ – Dyrektora Krajowej Informacji  Skarbowej. Ponadto zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie WIS.

Podsumowanie

Oceniając całościowo, pakiet SLIM VAT 3 to krok w dobrym kierunku. Podatnicy powinni jeszcze przed wprowadzeniem zmian zastanowić się, które zmiany będą miały wpływ na ich działalność oraz jakie ułatwienia będą dla nich korzystne. Przedsiębiorcy powinni być także przygotowani na kolejne zmiany – oprócz wdrożenia Krajowego System e-Faktur (KSeF) w niedalekiej przyszłości czeka ich obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK_PIT lub JPK_CIT.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn