Wymagany okres posiadania udziałów liczy się od daty nabycia – fiskus zmienia stanowisko w sprawie zwolnień dla polskiej spółki holdingowej

24 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację (nr 0114-KDIP2-2.4010.242.2022.1.SP) dotyczącą liczenia okresu, przez jaki muszą być spełnione warunki do zastosowania zwolnień podatkowych wynikających z przepisów o Polskiej Spółce Holdingowej (PSH).

Mowa o zwolnieniu z opodatkowania przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę zależną do PSH oraz zwolnieniu z opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej do podmiotu niepowiązanego. W celu zastosowania  powyższych preferencji podatkowych, warunki przewidziane dla polskiej spółki holdingowej oraz spółki zależnej (w tym obowiązek posiadania co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej), muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (art. 24m ust. 2 ustawy o CIT), a do końca roku 2022 okres ten wynosił 1 rok.

W wydanych dotychczas interpretacjach podatkowych organy wyrażały pogląd, zgodnie z którym wymagany  okres spełnienia warunków należy liczyć najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów o PSH, tj. od 1 stycznia 2022 r. (m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 29 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.803.2022.1.PC). Taki pogląd został również przedstawiony w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o CIT, która wprowadziła zmiany do modelu PSH obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Oznaczałoby to, że pierwszym rokiem, od którego możliwe byłoby zastosowanie  zwolnień podatkowych ramach PSH, byłby rok 2024.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 37122 udzieloną 2 grudnia 2022 r., Ministerstwo Finansów zapowiedziało „dokonanie ponownej analizy przedmiotowego zagadnienia” biorąc pod uwagę, że „celem wprowadzenia reżimu holdingowego było zwiększenie atrakcyjności uwarunkowań do lokowania holdingów w Polsce”.

Projekt zmian do przepisów o PSH nie został przedstawiony, niemniej niekorzystne dla podatników stanowisko zostało przełamane interpretacją z 24 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS wskazał w niej, że 2-letni okres spełnienia warunków do zastosowania zwolnień podatkowych może być liczony od daty nabycia udziałów w spółce zależnej, która może być wcześniejsza niż wejście w życie przepisów o PSH (1 stycznia 2022 r.), a więc np. od roku 2021 lub wcześniej.

Powyższa interpretacja odnosi się do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. Wątpliwości budzi zatem kwestia, czy korzystną wykładnię należy stosować również do stanów faktycznych sprzed powyższej daty, kiedy to obowiązywał warunek posiadania udziałów w spółce zależnej przez okres minimum 1 roku.

Naszym zdaniem zasadnym byłoby objęcie nową wykładnią również te spółki holdingowe, które zbyły  udziały w spółkach zależnych lub otrzymały dywidendy od spółek zależnych przed wejściem w życie nowelizacji przepisów o PSH, tj. przed 1 stycznia 2023 r.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn