Zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie korzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji – PSI. Jakie najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania PSI są przewidywane?

Przypomnijmy, że nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z 28 sierpnia 2018 r. (Dz. U. poz. 1713 oraz z 2021 r. poz. 2483 ze zm.).

Co ważne, Nowe Rozporządzenie nie ma zastosowania do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu uzyskanych przed dniem wejścia w życie Nowego Rozporządzenia. Do takich spraw stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu PSI: 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r.

 

A.    Zmiana momentu rozpoczęcia   stosowania przysługującego zwolnienia z podatku na podstawie decyzji o wsparciu
Poprzednia regulacja zakładała, że wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu.Zgodnie z obecną regulacją wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy dopiero od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu.

Komentarz: jest to kluczowa zmiana. Zgodnie z Nowym Rozporządzeniem zwolnienie podatkowe przysługuje przedsiębiorcy dopiero od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, a nie począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu. Jest to bardzo niekorzystna zmiana, która oznacza w wielu przypadkach opóźnienie rozpoczęcia, jak i długości okresu stosowania ze zwolnienia.

 

B.    Większa dostępność zastosowania preferencyjnych warunków wejścia do PSI dla nowoczesnych usług – obniżka kosztów kwalifikowanych o 95%

Poprzednia regulacja zakładała, że przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych o 95%, jeżeli przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa znajdująca się katalogu.Zgodnie z nową regulacją przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych o 95%, jeżeli główną działalnością określoną w decyzji o wsparciu jest usługa wymieniona w katalogu.
Komentarz: Ubiegając się o decyzję o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obniżki kosztów kwalifikowanych o 95% od progu wejścia przewidzianego w rozporządzeniu w przypadku także prowadząc inną działalność niż tę, o którą wnioskowane będzie wsparcie.

 

C.        Obniżenie minimalnych nakładów inwestycyjnych o 50% w przypadku rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa – bez względu na wielkość przedsiębiorcy

Poprzednia regulacja przewidywała  możliwość obniżenia wymaganych nakładów inwestycyjnych o 50% w przypadku inwestycji w istniejący zakład dużego lub średniego przedsiębiorcy.Obecnie obowiązująca regulacja umożliwia obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych o 50% przy realizacji inwestycji w istniejącym zakładzie bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
Komentarz: Z obniżenia minimum wymaganych nakładów inwestycyjnych o 50% przy inwestycji w istniejącym zakładzie skorzystać będą wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość. Oznacza to poszerzenie katalogu podmiotów mogących skorzystać z obniżenia minimalnych nakładów inwestycyjnych przy reinwestycji o mikro i małych przedsiębiorców.

 

D.        Zmiana dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli

Regulacje obowiązujące w 2022r. ograniczały okres kwalifikowalności  kosztów najmu/dzierżawy wyłącznie do 5 lat -w przypadku dużych przedsiębiorców albo 3 lat – w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorców liczonych od dnia przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji.

 

Obecne przepisy Nowego Rozporządzenia wskazują, że koszty najmu/ dzierżawy będą mogły być kwalifikowane w toku realizacji inwestycji a także po jej sfinalizowaniu aż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji, trwającego przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji.
Komentarz: Korzystna zmiana, która daje możliwość zaliczenia kosztów najmu lub dzierżawy do kosztów kwalifikowanych przez dłuższy okres.

 

E.        Doprecyzowano brzmienie przepisu w zakresie ceny nabycia i kosztu wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, wskazując, że muszą być one kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

 Zgodnie z Nowym Rozporządzeniem środki trwałe wytwarzane przez podatnika muszą być  kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.
Komentarz: zmiana wydaje się przewidziana na zakwestionowanie wykładni momentu rozpoznania kosztu kwalifikowanego prezentowanej przez sądy administracyjne. Merytorycznie jednak zdaje się być bez znaczenia (istotny dla zwolnienia podatkowego jest ww. wskazany moment zakończenia inwestycji).

 

F.        Wyłączenie możliwości ubiegania się o wsparcie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji broni i amunicji, o której mowa w sekcji C w dziale 25.4 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Brak wyłączeniaNowe Rozporządzenie wyłącza możliwość ubiegania się o wsparcie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji broni i amunicji.
Komentarz: jest to  kolejny rodzaj działalności, która nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu. Długi katalog wyłączonych działalności powoduje konieczność dogłębnej analizy każdej nowej inwestycji pod kątem potencjalnych ograniczeń przed złożeniem wniosku.

 

G.        Wyłączenie określonych gmin z PSI

Dla dużych przedsiębiorców cały region warszawski stołeczny, województwo dolnośląskie oraz wielkopolskie były wyłączone z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu (z wyjątkiem nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014).Poza województwem dolnośląskim i wielkopolskim, konkretne gminy w regionie warszawskim są wyłączone z PSI dla dużych przedsiębiorców (w wyjątkami): Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Leoncin, Latowicz, Leszno, Mrozy, Osieck, Nasielsk, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.

 

H.        Zmiana w kryterium jakościowym zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Spełnienie tego kryterium wymagało m.in. zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z realizacją nowej inwestycji (co najmniej 10% osób w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników).

 

Obniżony próg zatrudnienia osób z orzeczeniem niepełnosprawności do 4% oraz zmiana kryterium wykorzystania potencjału zasobów ludzkich – dla przedsiębiorców realizujących to kryterium.

 

Komentarz: Oprócz tworzenia lub zlecenia utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka lub przedszkola, uwzględniono także kluby dziecięce, a także zatrudnienie lub zlecenie zatrudnienia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna. W przypadku zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności obniżono pułap z 10% do 4% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowozatrudnionych pracowników), przy czym nowelizacja zakłada, że takich pracowników nie może być mniej niż jeden).

 

I.         Zmiany w kryteriach jakościowych nowej inwestycji – Kryterium „Zrównoważonego rozwoju gospodarczego”

 Obecna regulacja zakłada weryfikację w każdym roku okresu utrzymania inwestycji kodu głównego działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji (ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU).

 

J.         Doprecyzowanie kwestii weryfikacji spełnienia kryterium jakościowego  w okresie utrzymania inwestycji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

 Obecna regulacja zakłada weryfikację, czy przedsiębiorca w okresie utrzymania inwestycji posiada określone przez rozporządzenie certyfikaty.

 

K.        Skorygowano kryterium dotyczące nowej inwestycji w OZE

 Odstąpiono od zastrzeżenia, że koszty poniesione w ramach inwestycji w odnawialne źródła energii nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach decyzji o wsparciu w przypadku zadeklarowania tego kryterium oraz wykreślono wyłączenie wskazujące, że inwestycja nie będzie mogła korzystać z innych form wsparcia. Ponadto określono, że co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorcy powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

 

PODSUMOWANIE

Część zmian należy ocenić pozytywnie, ponieważ powodują zwiększenie dostępności pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W szczególności istotne w tym kontekście jest dodatkowe obniżenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców.

Bez wątpienia jednak zmiana w zakresie przesunięcia momentu skorzystania z przysługującego zwolnienia z podatku na podstawie decyzji o wsparciu do terminu zakończenia inwestycji zmniejszy atrakcyjność wsparcia, zważywszy na niezmieniony okres obowiązywania decyzji o wsparciu.

Nadal jednak decyzja o wsparciu i związane z nią zwolnienie podatkowe jest najbardziej efektywną i atrakcyjną formą wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, w której – w pewnym uproszczeniu – do podatnika „wraca” część poniesionych nakładów inwestycyjnych jako zwolnienie podatkowe.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w kwestiach związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania CIT/PIT na podstawie decyzji o wsparciu, czy zezwolenia strefowego, zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi z MDDP.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn