Zielona energia z ulgą podatkową w PIT do 53 000 zł od osoby

nwestując w instalację fotowoltaiczną, pozyskuje się energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku. W perspektywie czasu, taki wydatek może prowadzić do oszczędności w domowych budżetach.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tego rodzaju inwestycje umożliwiają skorzystanie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. W efekcie, podatnik zmniejsza swoje zobowiązanie podatkowe. Z roku na rok popularność ulgi rośnie, warto zatem zapoznać się z zasadami funkcjonowania ulgi, zarówno w kontekście rozliczenia PIT za 2020 r., jak też rozważając inwestycję w przydomową minielektrownie słoneczną w przyszłości.

Komu przysługuje PIT ulga termoizolacyjna?

Ulgę termomodernizacyjną mogą zastosować podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem, ukończonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozliczający się:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r., budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynek, którego dotyczy ulga termomodernizacyjna, musi mieć status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Inwestycje objęte PIT ulgą termoizolacyjną

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Kategorie wydatków zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest :

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

Czas realizacji inwestycji termoizolacyjnej

W celu skorzystania z ulgi podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość odliczenia PIT ulgi termoizolacyjnej

Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Powyższy limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z małżonków przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Deklarowanie odliczenia PIT ulgi termoizolacyjnej

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Służy temu załącznik PIT/O, który należy dołączyć do formularza zeznania podatkowego. Aktualnie, PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37.

Kwota nieodliczona w ww. roku, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dokumentowanie wydatków termoizolacyjnych

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Przy czym nie dotyczy to faktur zaliczkowych.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki termoizolacyjnie, które nie podlegają odliczeniu – o czym należy pamiętać

Odliczeniu w ramach ulgi termoizolacyjnej nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn