CBAM – szczegółowe obowiązki sprawozdawcze i nowe wytyczne Komisji Europejskiej

17 sierpnia br. Komisja Europejska opublikowała przepisy wykonawcze regulujące wdrażanie mechanizmu CBAM w trakcie okresu przejściowego. Okres przejściowy rozpoczyna się już 1 października 2023 r. i potrwa do końca 2025 r. W tym czasie przedsiębiorcy będą zobowiązani do przygotowywania kwartalnych sprawozdań dotyczących przywozu towarów objętych reżimem CBAM.

W udostępnionym przez KE projekcie rozporządzenia wykonawczego szczegółowo opisano przejściowe obowiązki sprawozdawcze unijnych importerów towarów CBAM, a także metodologię obliczania emisji wbudowanych uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM w trakcie okresu przejściowego. KE opublikowała również szczegółowe wytyczne mające pomóc importerom z UE i producentom z krajów trzecich w wypełnianiu ich obowiązków w trakcie okresu przejściowego.

Sprawozdania dotyczące przywozu towarów objętych reżimem CBAM

W fazie przejściowej CBAM przedsiębiorcy będą musieli jedynie składać sprawozdania na temat emisji związanych z ich przywozem objętym mechanizmem, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek korekt finansowych.

Zgodnie z opublikowanymi przepisami, przedsiębiorcy będą musieli wskazać w sprawozdaniu informacje dotyczące:

 • ilości przywiezionych towarów, wyrażonej w megawatogodzinach w przypadku energii elektrycznej oraz w tonach w przypadku pozostałych towarów,
 • rodzaju towarów określony kodem CN.

Ponadto, sprawozdanie w przypadku emisji wbudowanych będzie musiało wskazywać takie informacje jak:

 • kraj pochodzenia przywożonych towarów,
 • rodzaj instalacji, w której wyprodukowano towary,
 • stosowane procesy produkcyjne, które odzwierciedlają technologię zastosowaną do produkcji towarów,
 • stosowane procesy produkcyjne, które odzwierciedlają technologię zastosowaną do produkcji towarów oraz informacje na temat szczególnych parametrów kwalifikujących wskazaną wybraną drogę produkcji, do określenia wbudowanych emisji bezpośrednich;
 • specyficzne wbudowane emisje bezpośrednie towarów,
 • współczynnik emisji stosowany w przypadku energii elektrycznej, wyrażony w tonie CO2e na MWh (megawatogodzinę),
 • źródło danych lub metodę zastosowaną do określenia współczynnika emisji energii elektrycznej,
 • w przypadku wyrobów stalowych – numer identyfikacyjny konkretnej huty stali, w której wyprodukowano określoną partię surowców.

Należy pamiętać, że importerzy zostaną poproszeni o gromadzenie danych za czwarty kwartał 2023 r. (zaczynając od 1 października 2023 r.), a pierwsze sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2024 r.

Korekty sprawozdań

Zgłaszający będzie mógł dokonać korekty złożonego sprawozdania CBAM w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia odpowiedniego kwartału sprawozdawczego.

Zgłaszający będzie mógł także modyfikować sprawozdania CBAM za pierwsze dwa okresy sprawozdawcze do momentu upływu terminu do złożenia trzeciego raportu CBAM.

Kary

KE upoważnia państwa członkowskie do stosowania kar w następujących przypadkach:

 • jeżeli zgłaszający nie podejmie niezbędnych kroków w celu wywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania CBAM, lub
 • jeżeli sprawozdanie CBAM jest nieprawidłowe lub niekompletne, a zgłaszający nie podejmie niezbędnych kroków w celu ich skorygowania.

Wysokość kary może wynieść od 10 do 50 euro za tonę niezgłoszonych emisji.

***

Aktualnie KE zamierza zorganizować serię webinariów dla importerów i producentów, obejmujących ogólne obowiązki CBAM, a także specyfikę każdego sektora. Najbliższe webinarium będzie dotyczyło aluminium i odbędzie się 21 września 2023 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn