Co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok? Zmiany od 2022 roku.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za 2021 rok mogą okazać się dotkliwe zarówno dla spółki, jak również dla osób odpowiedzialnych za sprawy spółki, tj. członków zarządu. Za niewypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych lub niedotrzymanie określonych prawem terminów powstaje odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązków z zakresu przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych przewidują kary finansowe w wysokości nawet do 29 milionów złotych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą osoby fizyczne odpowiedzialne za sprawy spółki oraz spółka jako podatnik, który:

  • nie sporządził lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • sporządził dokumentację niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • nie złożył formularza TP-R,
  • składając formularz TP-R wskazał dane niezgodne z dokumentacją cen transferowych lub niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • nie złożył oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • składając oświadczenie, wskazał informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Z kolei za wypełnienie obowiązków po terminie, zarówno w przypadku złożenia formularza TP-R czy sporządzenia dokumentacji, przewidziana jest niższa kara w wysokości do około 9,5 milionów złotych.

Odpowiedzialność podatkowa

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych powoduje również powstanie obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego. Dodatkowe zobowiązania może zostać nałożone, gdy organ uzna, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych przez podatnika są niezgodne z zasadą ceny rynkowej.

Wyróżnia się trzy sankcyjne stawki podatkowe za stosowanie nierynkowych warunków transakcji:

  • 10% kwoty nieprawidłowo wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i nieudokumentowanego dochodu do opodatkowania w całości lub w części,
  • 20%, jeżeli podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł lub dokumentacja nie została złożona w terminie,
  • 30%, jeżeli podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł i jednocześnie dokumentacja nie została złożona w terminie.

Warto jednak dodać, że odpowiedzialność za udowodnienie podatnikowi nieprawidłowości lub nierynkowości cen jest w tym wypadku po stronie organu.

Zmiany w 2022 roku

W ramach zmian wynikających z Polskiego Ładu wprowadzono uproszczenie polegające na połączeniu oświadczenia z informacją o cenach transferowych (od 1 stycznia 2022 r.). Dzięki temu została wyłączona odpowiedzialność członków zarządu za oświadczenie o rynkowym charakterze cen. Pomimo sprzyjających zmian, postanowiono jednocześnie o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej. W porównaniu do obowiązujących w 2021 roku przepisów podatnicy będą również objęci sankcjami w przypadku niedołączenia dokumentacji grupowej cen transferowych do dokumentacji lokalnej. Ponadto, krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność karno-skarbową został rozszerzony na osoby, które były odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji cen transferowych, zatem odpowiedzialność może ponieść oprócz członka zarządu, np. dyrektor finansowy.

Co zrobić, jeśli nie udało się wypełnić obowiązków cen transferowych w terminie?

W przypadku, gdy podatnik nie przedłożył w terminie informacji o cenach transferowych oraz/lub oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, może uniknąć kary za pomocą instytucji tzw. czynnego żalu, który polega na zawiadomieniu organu podatkowego o popełnieniu danego czynu zabronionego (tj. niezłożenia w terminie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia). Jednocześnie, w momencie złożenia czynnego żalu, podatnik powinien jak najszybciej usunąć skutki naruszenia, tzn. przedłożyć informacje TP-R oraz oświadczenie.

Zachęcamy do weryfikacji statusu wypełnionych obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok oraz za lata przeszłe, które jeszcze przez kilka lat mogą być przedmiotem kontroli organów podatkowych. Jak najszybsze zidentyfikowanie ewentualnych braków na początku roku pozwoli na podjęcie natychmiastowych kroków w celu uniknięcia wysokich kar. W przypadku potrzeby uzyskania wsparcia w tym obszarze zachęcamy Państwa do kontaktu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn