Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika.

Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania na gruncie cen transferowych oraz zaliczenia do kosztów / przychodów podatkowych, dodatkowo wiąże się z korektą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Dylemat ten był przedmiotem niedawno wydanej interpretacji indywidualnej.

Głos podatników

Pomimo licznych interpretacji, korekty cen transferowych budzą wśród podatników wiele wątpliwości. Mogłoby wydawać się, że jeśli korekta dochodowości nie ma wpływu na wysokość stosowanych cen w trakcie roku, a więc na podstawę opodatkowania VAT, to nie powoduje konieczności dokonania korekt w rozliczeniach VAT. Jednak czy charakter korekty jest zawsze łatwy do oceny? Z tym pytaniem zmierzył się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2022 r. (sygnatura 0114-KDIP4-3.4012.767.2021.1.IG).

W analizowanym przypadku planowane korekty cen transferowych nie były powiązane z konkretnymi transakcjami podatnika z podmiotem powiązanym – korekty dotyczyły całości działalności i wyników finansowych podatnika. Wartość korekty stanowiła różnicę pomiędzy rzeczywistą a docelową rentownością, której wysokość została ustalona na rynkowym poziomie i zweryfikowana przez przeprowadzenie analizy cen transferowych. Podatnik uznał więc, że opisana korekta cen transferowych powinna być traktowana jako korekta całkowitych przychodów spółki.

Ponieważ korekta nie ma wpływu na wysokość podstawy opodatkowania VAT z tytułu wcześniej przeprowadzonych transakcji, Dyrektor KIS potwierdził, że nie ma ona wpływu na rozliczenia VAT.

Na jakie podejście wskazuje linia interpretacyjna?

Według interpretacji organów podatkowych w niektórych przypadkach korekty cen transferowych mogą zostać uznane za pozostające poza VAT. Jak wskazuje Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 10 listopada 2021 r. (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.703.2021.4.AB), aby stwierdzić, czy dana korekta podlega opodatkowaniu VAT należy ustalić, czy zachodzi relacja pomiędzy nią a kwotą należną za konkretną dostawę towarów bądź świadczenie usług. Jeśli korekta służy zachowaniu rynkowego poziomu dochodowości i nie wpływa na zmianę cen towarów bądź usług, to nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podobne stanowisko organ zaprezentował w interpretacji z dnia 3 stycznia 2020 r. (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.754.2019.1.KO). Zgodnie z nią korekty rentowności przeprowadzane na poziomie zysku operacyjnego, a nie zysku ze sprzedaży towarów, nie są opodatkowane VAT. Organ podkreślił również, że taka korekta nie wiąże się z czynnością wzajemną, ani nie pociąga za sobą dodatkowego świadczenia. Tym samym korekta służąca zagwarantowaniu rentowności nie stanowi wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o VAT.

Jak udokumentować korektę w praktyce?

Korekta rentowności, która nie wiąże się ze skorygowaniem ceny lub ilości towarów bądź usług w ramach konkretnych dostaw między kontrahentami pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. W rezultacie nie jest ona dokumentowana fakturą VAT, lecz notą księgową.

Należy pamiętać, że wybór rodzaju dokumentu księgowego powinien zostać dokonany indywidualnie w każdym przypadku, w zależności od tego, czy korekta cen transferowych wywołuje skutki na gruncie VAT. Należy go dokonać w oparciu o okoliczności stanu faktycznego, z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy o VAT i ich wykładni w odniesieniu do danej sytuacji. Z reguły urynkowienie rozliczeń za pomocą korekt dotyczy materialnych kwot, więc pomyłka w zakresie ich klasyfikacji byłaby dotkliwa. Ponieważ relacja pomiędzy korektą cen transferowych a zasadami opodatkowania VAT nie jest wprost uregulowana w przepisach, każdy przypadek powinien być poddany indywidualnej ocenie, a w sytuacjach wątpliwych warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn