Konsultacje dotyczące KSeF rozpoczęte

MF poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie dwóch rozporządzeń, które dotyczą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zapowiedziana data wejścia w życie przepisów odnoszących się do obowiązku korzystania przez czynnych podatników VAT z KSeF-u – systemu do wystawiania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych – ma przypaść na 1 lipca 2024 r.[1].

Rozporządzenie techniczne do KSeF

Celem rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz wytycznych odnośnie do sposobu korzystania, obsługi i działania całego systemu. Projekt określa m.in.[2]:

  • rodzaje uprawień do korzystania z KSeF;
  • sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do systemu (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż poprzez system lub używanych poza nim;
  • sposób nadawania, zmiany oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF;
  • sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z systemu.

Rozporządzenie ma wejść w życie wraz z dniem wprowadzenia powszechnego obowiązku korzystania z KSeF, czyli 1 lipca 2024 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur jest efektem próby upowszechnienia stosowania KSeF-u. Celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia w taki sposób, aby umożliwiało one prawidłowe oraz efektywne wystawianie faktur do KSeF oraz sprawiało możliwość należytego korzystania z wypracowanych rozwiązań. Projekt nowelizacji rozporządzenia, który jest przedmiotem konsultacji, zawiera m.in.:

  • dodanie od 1 stycznia 2025 r. do katalogu danych na fakturze wystawianej przez podatników zwolnionych, NIP nabywcy i sprzedawcy – ma to na celu dostosowanie rozporządzenia do obowiązku wystawiania faktur w KSeF;
  • w przypadku faktur za usługi ciągłe (np. dostawa mediów), projekt zawiera regulacje upraszczające i ułatwiające dokumentowanie tych transakcji po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. – umożliwiając m.in. wskazywanie na fakturze jedynie najistotniejszych informacji dla potrzeb rozliczenia VAT.

Znaczenie w VAT

Projekty rozporządzeń to kolejny krok przybliżający podatników VAT do obowiązku korzystania z KSeF. Zmiany do rozporządzeń będą kluczowe nie tylko dla organów w celu nadzoru nad prawidłowym tokiem funkcjonowania KSeF, ale również dla podatników VAT.

Rozporządzenia będą zawierały istotne informacje, z którymi podatnicy będą musieli się zapoznać tj. m.in. sposób wystawiania faktur, nadawania i odbierania uprawnień, obchodzenie się z kodami QR czy obowiązki podatników w zależności od ich statusu.

***

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 827 w wykazie prac legislacyjnych MF): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252.
Przedmiotem konsultacji jest projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu E-Faktur, który zastąpi regulacje techniczne wynikające z dotychczas obowiązującego rozporządzenia oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania e-faktur[1]. Datowane zakończenie przesyłania uwag do obu projektów przypada na 18 grudnia 2023 r.

[2] Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.); art. 106r u.p.t.u.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn