Korekty podatkowe przed rocznymi deklaracjami CIT: Może wykorzystajmy korekty zbiorcze?

Rozwiązaniem upraszczającym i skracającym proces rozliczania faktur korygujących sprzedaż w wielu sytuacjach może być wykorzystanie zbiorczych faktur korygujących. Pomimo jednak licznych zalet takiego rozwiązania należy zawsze przeanalizować zasadność zastosowania i właściwy sposób ich rozliczenia, aby zweryfikować czy rozwiązanie to przyniesie podatnikowi wymierne korzyści.

Zbiorcze faktury korygujące „zwykłe”, które mogą być potencjalnie wdrożone u większości podatników powinny zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktur korygujących w swojej treści lub załączniku. Możliwość wystawiania tego rodzaju zbiorczych faktur korygujących potwierdzają organy podatkowe, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.420.2021.1.SST wskazano, że: „Przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy zmiana ceny (jej zmniejszenie) dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak tylko w takiej sytuacji faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej. W pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale te muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy”.

„Zwykłe” zbiorcze faktury korygujące wymagają podania danych faktur korygowanych i co do ich zakresu nie różnią się od „typowych” faktur korygujących, to jednak mają istotną zaletę jaką jest ograniczenie liczby dokumentów do wystawienia. Brak jest bowiem ograniczeń prawnych co do tego do ilu pierwotnych transakcji i faktur ma się odnosić. Istnieje również możliwość aby sama faktura korygująca przedstawiała wyłącznie zbiorczą wartość korekty, a pozostałe dane były zawarte w załączniku. Wówczas załącznik zawierałby rozbicie wyniku korekty na poszczególne faktury pierwotne i wskazywał również ich numery. U niektórych podatników tego rodzaju rozwiązania mogą znacząco uprościć korygowanie sprzedaży.

Istnieją również uproszczone zbiorcze faktury korygujące – uregulowane w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, wystawiane w razie udzielenia opustu lub obniżki ceny w transakcjach na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. W takim dokumencie należy dodatkowo należy podać okres, ale nie ma obowiązku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług. Ze względu jednak na dodatkowe wymogi (objecie wszystkich transakcji z jednym kontrahentem z jednego okresu rozliczeniowego) w praktyce są bardzo rzadko stosowane.

Niestety w odniesieniu do każdej zbiorczej faktury korygującej konieczne jest ustalenie właściwego momentu ich ujęcia dla potrzeb VAT. W szczególności, w przypadku zbiorczych faktur korygujących in minus zastosowanie znajdą wymogi w zakresie ustalania momentu „uzgodnienia” i „spełnienia” warunków korekty przewidziane w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Również nabywca powinien ustalać kiedy nastąpi te dwa zdarzenia (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT). Z kolei w odniesieniu do zbiorczych faktur korygujących in plus ich ujęcia dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 17 ustawy o VAT).

Natomiast sporym uproszczeniem może być zastosowanie kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej zamiast kursów historycznych. Możliwość taka została potwierdzona np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.624.2018.3.PR. Projekt ustawy SLIM VAT 3 zakłada dodanie takiej regulacji do ustawy o VAT w zakresie faktur korygujących zbiorczych uproszczonych.

Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku faktur korygujących in plus, również zbiorczych, wystawianych ze względu na przyczynę pierwotną w ocenie organów podatkowych należy stosować kurs zastosowany wobec faktury pierwotnej, na co zwrócono uwagę przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.481.2020.1.RD.

Pomimo jednak istnienia długiej listy argumentów „za” i „przeciw” zbiorcze faktury korygujące są rozwiązaniem, które jest warte rozważenia.

___

Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu (w formule on demand):

Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach – wszystko, co trzeba wiedzieć.

Więcej na temat szkolenia: LINK.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn