Korekty TP – wykazywać w rozliczeniach VAT czy nie?

Wiele firm w grupach kapitałowych po zakończeniu roku dokonuje rocznej korekty cen w transakcjach ze spółką powiązaną, żeby osiągnąć założony poziom rentowności. Pojawia się pytanie – czy taka korekta ma wpływ na rozliczenia VAT i jak powinna być udokumentowana?

Choć temat korekty cen transferowych (tzw. TP adjustment) jest wałkowany co roku od wielu już lat, nie doczekał się uregulowania w przepisach ustawy o VAT, jak to ma miejsce przepisach o podatkach dochodowych. Dlatego też dla ustalenia, czy wpływa ona na rozliczenia VAT oraz w jaki sposób powinna być udokumentowana, należy w odniesieniu do konkretnego przypadku dokonać analizy ustalonych w tym zakresie zasad, w szczególności zapisów umowy czy polityki cen transferowych obowiązującej w grupie.

Na podstawie wydanych interpretacji można już mówić o ukształtowanej praktyce podatkowej, która w zależności od okoliczności, wyróżnia trzy sposoby dokumentowania korekty TP i jej ujęcia w rozliczeniach VAT:

  • jeśli korekta wiąże się bezpośrednio z obniżeniem lub podwyższeniem cen dostaw towarów lub świadczenia usług w danym okresie – wówczas powinna zostać udokumentowana fakturą korygującą i wykazana w rozliczeniach VAT,
  • jeśli stanowi dodatkowe wynagrodzenie za dostawy towarów lub świadczenie usług – wówczas istnieje konieczność udokumentowania fakturą i jej wykazania w rozliczeniach VAT,
  • jeśli nie jest związana z konkretnymi dostawami towarów/usług, cenami, płatnościami czy fakturami, lecz ma jedynie na celu wyrównanie do określonego poziomu rentowności (w celu uzyskania rynkowości cen w grupie) – może być dokumentowana notą księgową (obciążeniową lub uznaniową) i pozostaje poza rozliczeniami VAT.

Takie stanowisko zaprezentowało również Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 31 marca 2021 r.

Zatem w celu ustalenia skutków korekty cen transferowych na gruncie podatku VAT przede wszystkim należy zadbać o to, aby zasady przeprowadzania tych korekt były uregulowane w formie pisemnej – w umowie, czy też innym formalnym dokumencie (np. polityce cen transferowych grupy). Na tej podstawie należy dokonać analizy.

Ponieważ jednak zagadnienie to nie zostało uregulowane w przepisach, jeśli jest ono istotne kwotowo, w celu zabezpieczenia pozycji podatkowej spółek, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, aby uniknąć późniejszych ewentualnych sporów z organami w trakcie kontroli.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn