Opinia o stosowaniu preferencji w podatku u źródła uzyskana przed 1 stycznia 2022 r. ważna nawet 5 lat

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła. Jednym z nowych rozwiązań, dotychczas nieznanych w polskiej ustawie o CIT, było prawo do ubiegania się o opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (od 1 stycznia 2022 r. zwana ustawowo opinią o stosowaniu preferencji).

Zmiana w nazewnictwie wynikała z przedmiotowego zakresu opinii. Przed 1 stycznia 2022 r. ubieganie się o opinię było możliwe wyłącznie w odniesieniu do potwierdzenia prawa do stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła. Od tej daty opinia może dotyczyć także prawa do stosowania preferencyjnych zasad wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami (tj. obniżona stawka, 0% stawka lub niepobranie podatku u źródła).

Opinia jest urzędowym potwierdzeniem prawa do stosowania preferencyjnych zasad podatku u źródła do konkretnego rodzaju płatności dokonywanych na rzecz konkretnego podmiotu. Co do zasady ważna jest przez 36 miesięcy, o ile stan faktyczny wskazany we wniosku o jej wydanie nie ulegnie znaczącym zmianom. Uzyskanie opinii zwalnia płatników/podatników (ponieważ o opinię mogą ubiegać się oba podmioty) od stosowania się do przepisów regulujących obowiązkowy pobór podatku u źródła i następnie ewentualne wnioskowania o jego zwrot (w oparciu o tzw. mechanizm pay and refund obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.)

Sam proces ubiegania się o wydanie opinii jest dość sformalizowany. Na wstępie wymaga samodzielnej oceny  czy wszystkie warunki do stosowaniu preferencji zostały spełnione i udowodnienia tego faktu w uzasadnieniu wniosku, które jest elementem obowiązkowym. Organ wymaga także dołączenia do wniosku wielu dokumentów źródłowych potwierdzających stanowisko wnioskodawcy. Z naszego doświadczenia wynika, że wraz w upływającym czasem obowiązywania ww. regulacji i liczbą złożonych wniosków, szczegółowość postępowania organu przy ich rozpatrywaniu rośnie. Płatnicy/podatnicy ubiegający się o opinię muszą uzbroić się w cierpliwość, ale także przygotować się na wiele drobiazgowych  pytań związanych np. z prowadzoną przez nich/odbiorcę należności działalnością, strukturą grupy czy też przepływami pieniężnymi, które dokonywane są przez odbiorcę należności. Wszystkie składane dokumenty muszą być tłumaczone na język polski, a często organ żąda bardzo obszernych materiałów. Czas oczekiwania także jest dość długi – co do zasady trawa 6 miesięcy, ale coraz częściej obserwujemy, że organ wydłuża go czasem nawet do 9 miesięcy. Aspekt ten z całą pewnością należy wziąć pod uwagę planując potencjalne wypłaty za granicę. Jednym słowem uzyskanie opinii wiele ułatwia, jednak sam proces jej pozyskania może okazać się przytłaczający.  

Sporym ułatwieniem dla podmiotów, które uzyskały opinię przed 2022 r., są przepisy przejściowe  ustawy z 29 października 2021 r.[1] Zgodnie z art. 63 tego aktu, w przypadku opinii o stosowaniu zwolnienia, wydanych do 31 grudnia 2021 r., okres 36 miesięcy obowiązywania opinii upływa 1 stycznia 2025 r.

Zatem płatnicy/podatnicy, którzy pozyskali opinię przed 1 stycznia 2022 r. będą mogli ją stosować do 1 stycznia 2025 r. To z kolei oznacza, że podmioty, które otrzymały opinię jeszcze w 2019 r., będą mogły stosować preferencyjne zasady w odniesieniu do transakcji opodatkowanych podatkiem u źródła nawet przez 5 lat, tj. do początku 2025 r.

***

[1] O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn