Podatek od nieruchomości od urządzeń technicznych tylko wyjątkowo

Jednym z trudniejszym zagadnień na gruncie podatku od nieruchomości (PON) jest opodatkowanie urządzeń technicznych. Wynika to z mało precyzyjnej i skomplikowanej regulacji ustawy o podatkach lokalnych oraz Prawa budowlanego, a także zróżnicowania grupy urządzeń technicznych.

Podatkowi od nieruchomości podlegają części budowlane urządzeń technicznych, a także wolno stojące urządzenia techniczne. Oznacza to, że urządzenia z częściami budowlanymi (np. fundamentami) są opodatkowane tylko w zakresie tych części budowlanych. Natomiast urządzenia wolno stojące (nieposiadające części budowlanych) są opodatkowane już od całości. Niemniej przez wolno stojące rozumie się tylko takie urządzenia, które znajdują się poza strukturą innych obiektów budowlanych (zwłaszcza budynków).

Powyższe dotyczy urządzeń, które stanowią odrębne obiekty budowlane. Urządzenia techniczne mogą podlegać PON również jako „urządzenia budowlane”, tj. urządzenia, które służą innym obiektom budowlanym. Na potrzeby Prawa budowlanego jest to pojemna kategoria, ale dla celów podatkowych orzecznictwo wypracowało podejście, że muszą to być obiekty wprost wymienione w Prawie budowlanym, np. przyłącza, ogrodzenia i przejazdy. Jest to ważne, gdyż w celu opodatkowania PON często organy podatkowe starają się nadać różnym składnikom majątkowym status urządzenia budowlanego.

Ponadto, urządzenia techniczne mogą być komponentem innych obiektów budowlanych. Dotyczy to np. dystrybutorów paliw. Do 2015 r. definicja obiektu budowlanego posługiwała się pojęciem „całości techniczno-użytkowej” i na tej podstawie dominowało podejście o opodatkowaniu dystrybutorów jako części stacji paliw/zbiorników z paliwem. Od 2016 r. przepisy nie posługują się już tą przesłanką. Niemniej organy podatkowe nie zrezygnowały z powoływania się na argument dotyczący całości techniczno-użytkowej. W ostatnim czasie obserwuje się kolejne przykłady orzecznictwa, które stoi na stanowisku, że dystrybutory nie podlegają opodatkowaniu PON, gdyż w aktualnym stanie prawnym ww. pojęcie już nie występuje, a ponadto nie ma innych podstaw do objęcia dystrybutorów podatkiem od nieruchomości  (np. nie są one wymienione w definicji budowli czy urządzenia budowlanego). Takie podejście potwierdzono m.in. w wyroku WSA we Wrocławiu z 17.11.2022 r. (I SA/Wr 892/21 – na podstawie uzasadnienia ustnego).

Warto zweryfikować sposób opodatkowania PON różnego rodzaju urządzeń technicznych. Może się okazać, że stosowane podejście nie jest zgodne z aktualną regulacją i dominująca linią interpretacyjną, a oszczędności wymierne. Linie orzecznicze ulegają modyfikacjom na przestrzeni lat, a to ważne źródło interpretacyjne dla obliczania PON, dlatego należy na bieżąco śledzić wyroki. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami. Nie zawsze bowiem, też i sądy są konsekwentne w podejściach i do innych typów urządzeń technicznych mogą zdarzać się odmienne stanowiska.

Rafał Kran

Doradca podatkowy

Starszy menedżer w MDDP

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn