Podstawa opodatkowania, odliczenia od podstawy opodatkowania i stawka minimalnego podatku dochodowego

Czwarty krok w kalkulacji podatku dochodowego to ustalenie podstawy opodatkowania, zastosowanie ustawowych odliczeń i zastosowanie właściwej stawki podatku. Ten etap należy zrealizować  wtedy, gdy zastosowania nie znalazło żadne z wyłączeń podmiotowych, a ustalona strata i poziom rentowności przedsiębiorstwa niestety kwalifikuje je do opodatkowania podatkiem minimalnym, pomimo wyłączenia z wyniku wskazanych w ustawie wartości.

Każdy podatnik krajowego podatku minimalnego jest zobowiązany do samodzielnego ustalenia podstawy opodatkowania, przy czym w przepisach przewidziano na to dwa sposoby:

 • podstawowy oraz
 • uproszczony.

Wybór sposobu zależy wyłącznie od decyzji podatnika, w związku z czym rekomendujemy, by poprzedzony został kalkulacjami dokonanymi z zastosowaniem obydwu metod.

Metoda podstawowa

Podstawa opodatkowania ustalona według podstawowych reguł stanowi równowartość sumy:

 1. kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów osiągniętych przez podatnika ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych,
 2. wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu kosztów finansowania dłużnego w wartości przewyższającej 30% wartości podatkowej EBITDA, ustalonej na podstawie wzoru:

  (P – Po) – (K – Am – Kfd)

  w którym poszczególne symbole oznaczają:

  P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

  Po – przychody o charakterze odsetkowym,

  K – pełną sumę kosztów uzyskania przychodów,

  Am – odpisy amortyzacyjne, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

  Kfd – pełną sumę zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Przypomnijmy, że kosztami finansowania dłużnego są m.in. odsetki, w tym skapitalizowane, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione; oraz

 3. wydatków poniesionych (pośrednio lub bezpośrednio) na rzecz podmiotów powiązanych bądź podmiotów niepowiązanych mających zarząd lub siedzibę w państwach, zaliczanych do tzw. rajów podatkowych z tytułu nabycia usług niematerialnych, praw do korzystania z wartości niematerialno-prawnych oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności w wartości przewyższającej o 3 000 000 zł 5% wartości podatkowej EBITDA, ustalonej na podstawie wzoru:

(P – Po) – (K – Am – O)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym,

K – pełną sumę kosztów uzyskania przychodów,

Am – odpisy amortyzacyjne, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

O – pełną sumę zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetek.

Pośrednie ponoszenie wydatków ma miejsce w sytuacji, gdy podatnik dokonuje płatności na rzecz podmiotu niepowiązanego, jednakże odbiorca płatności nie jest jej rzeczywistym właścicielem, a jest nim podmiot powiązany z podatnikiem lub podmiot niepowiązany mający zarząd lub siedzibę w państwie, zaliczanym do tzw. rajów podatkowych.

Metoda uproszczona

Podstawa opodatkowana ustalona według metody  uproszczonej stanowi równowartość 3% wartości osiągniętych przez podatnika przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Podatnicy, którzy skorzystają z uproszczonej możliwości ustalenia podstawy, są zobowiązani do poinformowania właściwego urzędu skarbowego o swoim wyborze w treści deklaracji podatkowej składanej z tytułu osiągniętego dochodu za miniony rok podatkowy.

Możliwe pomniejszenia

Podstawa opodatkowania (w obydwu wariantach) powinna zostać pomniejszona o:

 1. wartość pomniejszeń zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (wszystkie ulgi podatkowe z wyłączeniem ulgi na złe długi),
 2. przychody powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub decyzją o wsparciu na realizację nowej inwestycji,
 3. przychody, których nie uwzględnia się w kalkulacji na potrzeby weryfikacji warunków opodatkowania podmiotu krajowym podatkiem minimalnym (np. przychody z tytułu zbycie wierzytelności na rzecz podmiotów finansowych).

Stawka minimalnego podatku dochodowego

Zarówno przy metodzie podstawowej, jak i uproszczonej, stawka podatku minimalnego wynosi 10%.

***

W kolejnej – ostatniej – publikacji wskażemy, co już teraz mogą zrobić podatnicy, by przygotować się do realizacji obowiązków dotyczących minimalnego podatku dochodowego.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn