Pozostawienie zysku w spółce to szansa na zmniejszenie podatku nawet o 142 500 zł

Z końcem marca upłynął termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez większość spółek kapitałowych, a obecnie są one zatwierdzane przez wspólników. W związku z tym wiele firm  stanie przed decyzją o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki kapitałowej za ostatnio zakończony rok obrotowy.

 

Hipotetyczne koszty finansowania dłużnego

Mając na uwadze powyższe, warto rozważyć zastosowanie  rozwiązania, które umożliwia powiększenie kosztów uzyskania przychodów o tzw. hipotetyczne koszty finansowania dłużnego. Pod tym pojęciem kryją się odsetki, które spółka potencjalnie musiałaby zapłacić, gdyby zamiast finansowania działalności z własnych dochodów korzystała z finansowania dłużnego. Podatnik może zastosować to rozwiązanie, jeżeli zgromadzenie wspólników zdecyduje się na zatrzymanie zysku w spółce i przeznaczenie go na kapitał rezerwowy lub zapasowy. W międzynarodowym prawie podatkowym to rozwiązanie jest znane jako „notional interest deduction”.

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia podatnikom zaliczenie do koszów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy, powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty niewypłaconego zysku tj. zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Od 10 października 2023 r. stopa referencyjna NBP wynosi  5,75%. Wynika z tego, że w przypadku podatników, których rok podatkowy skończył się po tym dniu, tj. np. 31 grudnia 2023 r., wielkość odliczenia będzie obliczana przy użyciu wskaźnika 6,75%. Celem wprowadzenia tej regulacji jest stworzenie zachęty dla podatników CIT do kumulowania zysków w spółkach poprzez zwiększenie podatkowej efektywności finansowania pochodzącego z własnych środków względem finansowania dłużnego.

 

Warunek niezbędny: przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy

Warunkiem niezbędnym do zastosowania opisywanego rozwiązania jest przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy. W przeciwnym wypadku podatnik nie będzie mógł  rozpoznać dodatkowych kosztów uzyskania przychodów. Kluczowym jest, aby zysk przeznaczony na kapitał zapasowy albo rezerwowy nie został z niego wypłacony przez 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce.

Prawo do rozpoznania dodatkowego kosztu uzyskania przychodu przysługuje w roku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz w dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli dojdzie do zbiegu odliczenia w danym roku podatkowym w odniesieniu do zysku zatrzymanego w kilku różnych latach, łączna kwota odliczeń w ciągu jednego roku nie może przekroczyć 250 000 zł. W konsekwencji oszczędność podatkowa w skali roku wyniesie maksymalnie 47 500 zł (przy stawce CIT wynoszącej 19%), co w ciągu 3 lat daje maksymalną oszczędność podatkową w wysokości 142 500 zł. Aktualnie należałoby zatrzymać w spółce zysk nie niższy niż 3 703 703, 70 zł, by w pełni zastosować omawiane rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że ewentualne zmiany stopy referencyjnej NBP wpłyną na zmianę wielkości tego odliczenia.

Przepisy te stosuje się również w przypadku wniesienia dopłat do spółki.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przeanalizują sytuację w Państwa spółce oraz pomogą wybrać i wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn