Wyrok TSUE w sprawie stawki VAT na gorącą czekoladę

Środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom VAT – tak orzekł TSUE w wyroku z 5 października 2023  r.[1].

Podłoże sporu

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym kawiarnię a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie stawki VAT na jeden z napojów sprzedawanych w lokalu podatnika. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla napoju czekoladowego przygotowywanego na bazie mleka i sosu czekoladowego. Organ podatkowy uznał, że sprzedaż na wynos i sprzedaż na miejscu tego napoju należy potraktować jak dostawę towarów, którym towarzyszą usługi dodatkowe, a mianowicie przygotowanie i podanie napoju klientowi do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na to do świadczenia tego należy zastosować obniżoną stawkę VAT wynoszącą 8%.

Przedsiębiorca zakwestionował decyzję organu I i II instancji, który podtrzymał w mocy wydaną decyzję. Sprawa trafiła do sądu we Wrocławiu, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

Wyrok TSUE

Po przeanalizowaniu sprawy TSUE uznał, że środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom VAT. Należy przy tym uwzględnić, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia. Istotne jest, aby owe środki spożywcze nie wykazywały analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub, aby różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływały na decyzję konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków.

Sprawa wróci na wokandę WSA we Wrocławiu, który będzie musiał ustalić:

  • po pierwsze, czy napoje mleczne rozpatrywane w postępowaniu głównym wykazują analogiczne właściwości,
  • po drugie, czy zaspokajają one te same potrzeby konsumenta,
  • po trzecie, czy różnice między tymi napojami mlecznymi wywierają decydujący wpływ na wybór przeciętnego konsumenta, który polega na zakupie jednego lub drugiego napoju.

W wyroku podkreślono, że wystarczy, aby trzecie kryterium zostało spełnione, by uznać, że dane towary lub usługi nie są podobne, a zatem objęcie ich różnymi obniżonymi stawkami VAT nie narusza zasady neutralności podatkowej.

Komentarz

Spodziewamy się, że sąd rozstrzygający bez problemu wskaże różnice pomiędzy spornymi towarami, które mają decydujący wpływ na to, jakiego wyboru dokonuje konsument. To w konsekwencji będzie skutkowało objęciem spornego napoju obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

***

[1] W sprawie C-146/22.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn