Praktyczne znaczenie uchwały NSA ws. stacji redukcji gazu

10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn. akt III FPS 2/22, która bezpośrednio dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) stacji redukcji gazu. NSA uznał, że urządzenia stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych oraz inne urządzenia infrastruktury gazowniczej tworzą całość techniczno-użytkową z budowlą w postaci sieci gazowej i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu jako budowle. Uchwała może mieć również znaczenie dla innych typów obiektów liniowych, np. sieci elektroenergetycznych, które są związane z transformatorami czy szerzej stacjami trafo.

Stanowisko to jest niekorzystne dla podatników, gdyż zakłada uwzględnienie w podstawie opodatkowania wszystkich elementów infrastruktury. Alternatywne podejście nakazywało traktować stacje gazowe jako odrębne obiekty dla celów podatkowych. W konsekwencji często była podstawa do uznania, że opodatkowaniu podlega jedynie fundament stacji, nie zaś sama stacja jako urządzenie techniczne.

Uchwała dotyczy stanu prawnego przed 28 czerwca 2015 r., tj. na gruncie poprzedniej definicji obiektu budowlanego z Prawa budowlanego. Wtedy też przepisy nawiązywały do przesłanki „całości techniczno-użytkowej”, co było głównym aspektem uchwały. W uzasadnieniu ustnym uchwały wyraźnie zaznaczono, że uchwałą nie rozstrzyga się o aktualnej kwalifikacji takiej infrastruktury na gruncie PON. Wobec tego nie ma formalnych podstaw, aby stosować uchwałę do aktualnego stanu prawnego. Uchwała ma natomiast duże znaczenie, dla tych spraw sprzed 2015 r., które w związku z toczącymi się postępowaniami nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Nie można wykluczyć, że organy podatkowe będą szukać tez z uzasadnienia pisemnego uchwały, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby aktualnego stanu prawnego, jak również do szerszego zakresu przedmiotowego, np. transformatorów. W związku z tym przedsiębiorcy posiadający infrastrukturę przesyłową / liniową powinni śledzić rozwój wypadków związanych z praktycznym stosowaniem tej uchwały. MDDP będzie na bieżąco monitorować te zagadnienia. W pierwszej kolejności będziemy informować o szczegółach wynikających z uzasadnienia pisemnego (jeszcze nieopublikowane).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn