Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji?

Czas trwania: 3h


Koszt udziału: 890 zł netto

Przepisy dotyczące cen transferowych nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Powoduje to wiele niejasności i problemów dla podatników, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego.

Zdaniem organów podatkowych, pojęcie transakcji nie może być rozumiane jedynie jako operacja kupna lub sprzedaży towarów lub usług. Transakcja powinna być rozumiana szeroko, jako zdarzenie gospodarcze zawierane przez podmioty powiązane. Takie podejście wynika przede wszystkim z celu przepisów o cenach transferowych, jakim jest zapewnienie rynkowego charakteru rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z kolei celem dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest zapewnienie przejrzystości opisywanych czynności oraz wykazanie, że są one zawierane na warunkach rynkowych.

Przykłady transakcji innych niż kupno lub sprzedaż, które również powinny być analizowane pod kątem obowiązku dokumentacyjnego m.in. transakcje kapitałowe – umorzenie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego, udzielenie nieodpłatnych gwarancji / poręczeń, cash pooling, umowy wspólnego przedsięwzięcia, itp.

Zawieranie tego typu transakcji obliguje również do sporządzenia analizy porównawczej bądź analizy zgodności potwierdzających rynkowość zawartych rozliczeń. Podczas szkolenia omówimy na przykładach jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji.

Czy Państwa firma zawiera tego typu nietypowe transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym?

Czy potrafią Państwo zidentyfikować wszystkie nietypowe transakcje zawierane przez Państwa firmę oraz sporządzić analizy cen transferowych w tym zakresie?

Mając na uwadze liczne pytania dotyczące sposobu sporządzenia analiz cen transferowych dla nietypowych transakcji, zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w wersji on demand na Platformie Wiedzy MDDP, podczas którego omawiamy najważniejsze praktyczne aspekty związane z tym tematem. W dowolnym czasie, w dowolnym miejscu.

 1. Podsumowanie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.
 2. Omówienie rodzajów nietypowych transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
 3. Jak identyfikować nietypowe transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym – praktyczne wskazówki.
 4. Omówienie najważniejszych aspektów analiz cen transferowych dla nietypowych transakcji.
 5. Omówienie sposobu przygotowania analiz porównawczych i analiz zgodności dla przykładowych nietypowych transakcji.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Dla przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe są ważnym elementem procesu biznesowego.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 7 dni.

 2. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Magdalena Dymkowska

Partner
Email: magdalena.dymkowska@mddp.pl
+48 501 108 261

Jakub Patalas

Menedżer
Email: jakub.patalas@mddp.pl
+48 501 141 923