Moment korekty VAT w przypadku zmian ceny materiałów

Jeżeli przyczyną wystawienia faktury korygującej in plus są nowe i niezależne od podatnika okoliczności, nieistniejące w momencie wystawienia faktury pierwotnej, np. spełnianie przesłanek, w wyniku których następuje wzrost ceny, to spółka powinna dokonać rozliczenia takiej korekty w okresie rozliczeniowym, w którym została ona wystawiona. Powyższe z uwagi na to, że na moment wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy VAT został ukształtowany i udokumentowany fakturą w prawidłowej wysokości.

Iwanna Lewko, starszy konsultant, doradca podatkowy w MDDP, odnośnie do wyroku NSA z 15 lutego 2023 r., sygn. I FSK 2172/19, zauważa:

Analizowany wyrok NSA wpisuje się w dotychczasową praktykę, która dotyczy momentu ujęcia w rozliczeniach VAT korekt podstawy opodatkowania z faktur korygujących in plus i in minus. W związku z tym, że analizowana sprawa dotyczyła jedynie korekt faktur wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów, wyrok NSA pozostaje aktualny również w świetle nowych przepisów podatkowych, po wejściu w życie od 1 stycznia 2021 r. pakietu Slim VAT, zawierającego m.in. nowe zasady dot. korygowania faktur in plus i in minus (ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2419).

Korekty faktur w analizowanym przez NSA stanie faktycznym wynikały z często spotykanych w branży produkcyjnej uzgodnień umownych, które polegały na tym, że strony ustalają okresową, np. kwartalną, półroczną lub roczną korektę cen sprzedawanych wyrobów na podstawie zmiany wybranego wskaźnika referencyjnego.

***

#WIĘCEJ w „Monitorze Podatkowym”:

https://www.mddp.pl/wp-content/uploads/2023/06/20230625_MONITOR_PODATKOWY_MOMENT_KOREKTY_VAT_W_6211647326_9312F.pdf.