Nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - szkolenie dla TFI

Rozporządzenie z 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu , trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI wprowadziło nowy obszar kontroli komórki compliance, jakim jest nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Szkolenie na ten temat organizowane przez Fund Industry Support (FIS) 23 czerwca, poprowadziła Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Udział w nim wzięli przedstawiciele największych funduszy w Polsce i prezentacja spotkała się z pozytywnym odbiorem.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o:

  • zasadach opodatkowania różnych typów funduszy inwestycyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  • obciążeniach podatkowych związanych z uczestnictwem w funduszach,
  • optymalizacji podatkowej i unikaniu opodatkowania i o tym jak je rozróżnić,
  • roli inspektora nadzoru w przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania,
  • czynnościach kontrolnych oraz sposobach ich dokumentowania,
  • działaniach naprawczych i
  • sankcjach

W trakcie warsztatu uczestnicy wzięli również udział w case study.

Szkolenie adresowane było do pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.