Najważniejsze zmiany w CIT na 2023 r.

Ukryta dywidenda jako podstawa do nowego podatku

 •  Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy. Przepisy te miały wejść w życie od 1 stycznia 2023r.

Minimalny CIT

 • Zawieszenie podatku minimalnego CIT do końca 2023r.
 • Zmiany konstrukcji podatku minimalnego:
  • podwyższenie progu rentowności poniżej którego należny jest podatek minimalny do 2%;
  • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania;
  • zmiany w metodologii wyliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach poprzez wprowadzenie dodatkowych wyłączeń;
  • rozszerzenie katalogu wyłączeń podmiotowych.

Polska Spółka Holdingowa (PSH)

 • Zwolnienia z opodatkowania całości z dywidend otrzymanych przez PSH (w 2022r.  zwolnienie dotyczy  95 % dywidendy);
 • Dopuszczenie struktur wielopoziomowych – zniesienie ograniczenia co do maksymalnego progu 5% posiadania udziałów w innych spółkach przez spółkę zależną;
 • Wyłączenie mechanizmu „pay and refund” w odniesieniu do dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną do PSH;
 • Zniesienie ograniczenia stosowania modelu PSH do spółek korzystających zwolnień w strefach ekonomicznych (SSE lub PSI).
 • Wydłużenie okresu spełniania warunków koniecznych do zastosowania zwolnień holdingowych, do 2 lat (m.in. okresu posiadania co najmniej 10% udziałów/ akcji w kapitale spółki zależnej);
 • PSH może mieć formę nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, ale również prostej spółki akcyjnej.

Podatek od przerzuconych dochodów

 • Doprecyzowanie, że podatek od przerzucanych dochodów dotyczy podmiotów uzyskujących przychody pasywne mających siedzibę poza Polską.
 • Zmiana definicji przerzucanych dochodów – koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego – nierezydenta, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub miejsca położenia podmiotu powiązanego dochody (przychody) tego podmiotu uzyskane z jednego z tytułów wymienionych w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT (zawierającego katalog kosztów podlegających temu podatkowi):
  • są opodatkowane według stawki podatku niższej niż 14,25 proc. lub
  • podlegają zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem.
 • Nowy mechanizmu, zgodnie z którym przy obliczaniu, czy podmiot powiązany otrzymuje co najmniej 50 % przychodów z tytułu należności pasywnych, należy uwzględnić przychody uzyskane zarówno od potencjalnego polskiego podatnika podatku od przerzuconych dochodów, jak i od wszelkich innych polskich spółek będących podmiotami powiązanymi.
 • Wprowadzenie nowej przesłanki dotyczącej przekazania 10% otrzymanych od polskiego podmiotu przychodów na rzecz innego podmiotu,
 • Doprecyzowanie, że poniesione koszty, mogące zostać objęte podatkiem od przerzuconych dochodów, mają być przez podatnika zaliczane do KUP.
 • Doregulowanie stosowania przepisów o przerzucanych dochodach do podatkowych grup kapitałowych;
 • Warunki uznania poniesionych kosztów za przerzucone dochody będą automatycznie uważane za spełnione, jeżeli zostały one poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub z którym Polska lub UE nie ratyfikowała umowy stanowiącej podstawę do wymiany informacji podatkowych, jeżeli podmiot ten nie jest zagraniczną jednostką kontrolowaną i jego przychody nie zostały opodatkowane w Polsce.
 • Wprowadzenie odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzucanych dochodów do określonych schematów wykorzystujących podmioty transparentne podatkowo.

Koszty finansowania dłużnego

 • Doprecyzowanie kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego uwzględnianych w KUP –limitowaniu podlega nadwyżka ponad wyższą z kwot: 3 mln PLN albo 30% tzw. podatkowej wartości EBITDA;
 • Wyłączenie ograniczenia kosztów finansowania dłużnego w odniesieniu do niektórych transakcji kapitałowych (nabycia udziałów/akcji w podmiocie niepowiązanym) w tym w odniesieniu do kosztów finansowania dłużnego udzielonego przez bank z siedzibą w UE/EOG.

CIT estoński

 • Zmiana zasad dotyczących określania dochodu w przypadku wykorzystywania składników majątku zarówno na potrzeby działalności gospodarczej jak i na inne cele.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących wygaśnięcia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej;
 • Doprecyzowanie w zakresie terminu zapłaty podatku od „dochodu z przekształcenia”;
 • Szereg zmian o charakterze technicznym.

Podatek u źródła

 • Zmiana dotycząca terminu złożenia oraz ważności tzw. pierwotnego oświadczenie WHT-OSC – oświadczenie należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł. Jeżeli płatnik po złożeniu pierwotnego oświadczenia dokonuje na rzecz tego samego kontrahenta kolejnych wypłat należności, to preferencyjne zasady opodatkowania podatkiem u źródła (na podstawie pierwszego oświadczenia) będą mogły być przez niego stosowane do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie. Obowiązek złożenia oświadczenia następczego powstaje dopiero w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC)

 • Zaostrzenie przepisów – przy ustalaniu dochodu spółki CFC nie bierze się pod uwagę ulg i zwolnień wymienionych w ustawie o CIT.

Ceny transferowe

 • Uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych.
 • Podniesione progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi – wynosić będą one 2,5 mln zł w przypadku transakcji finansowych i 500 tys. zł w przypadku transakcji niefinansowych.
 • Doprecyzowanie w zakresie obowiązków TPR w zakresie transakcji z rajami podatkowymi.

Wejście w życie

 • Warto zwrócić uwagę na przepisy wprowadzające ustawę. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, ale niektóre ze zmian będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 – np. doprecyzowanie w zakresie kosztów finansowania dłużnego czy niektóre ze zmian w zakresie cen transferowych.
 • Uchwalone przepisy zawierając również przepisy intertemporalne dotyczące momentu wejścia w życie poszczególnych zmian dla spółek z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzicmonika.dziedzic@mddp.pl

+48 501 104 156

Gniewomir Parzyjagłagniewomir.parzyjagla@mddp.pl+48 664 718 736

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.