Opodatkowanie benefitów pracowniczych – o co pytają na szkoleniach? / Część pierwsza

 

Znacząca większość pracodawców zapewnia swoim pracownikom dodatkowe benefity. Jednakże ich przyznanie wiąże się z określonymi konsekwencjami na gruncie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Tymczasem praktyczne podejście do opodatkowania i oskładkowania benefitów w wielu firmach jest różne. Nie tak rzadko się zdarza, że pracodawcy potrącają zaliczki na podatek i składki ZUS od świadczeń, które mogłyby być wolne od niektórych obciążeń fiskalnych.

  1. Pracodawca zapewnia pracownikom świadczenia z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz profilaktyki zdrowotnej (niezbędnej z uwagi na warunki pracy). Czy koszty (wartość) takich świadczeń ponoszonych przez pracodawcę stanowią przychód pracownika, a co za tym idzie – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne?
  2. Pracodawca zawarł umowę o świadczenie usług medycznych dla pracowników. W związku z tym zamierza wprowadzić zmianę do regulaminu wynagradzania, na mocy której wszystkim pracownikom będzie przysługiwać uprawnienie do zakupu usług opieki medycznej (pakietu medycznego) po cenach niższych niż detaliczne ceny oferowane przez dostawcę usług w ramach podstawowego cennika. Zakup usług na rzecz pracowników będzie dobrowolny i częściowo odpłatny. Kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną usługi medycznej świadczonej na rzecz pracownika a kwotą pokrywaną przez pracownika będzie finansowana i opłacana przez pracodawcę ze środków obrotowych. Czy wartość ta będzie podlegała uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne pracownika?
  3. Spółka – jako ubezpieczający – zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ma formę bezimienną. Ubezpieczonymi będą pracownicy, w tym członkowie zarządu spółki. Czy wartość składki finansowanej przez spółkę będzie stanowić dla pracowników i członków zarządu ich przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od takiego przychodu?
  4. Pracodawca przekazuje pracownikom wykonującym pracę w trybie zdalnym narzędzia niezbędne do pracy oraz pokrywa koszty zużywanej energii elektrycznej. Czy zapewnienie pracownikom takich świadczeń stanowi ich przychód podlegający opodatkowaniu, a co za tym idzie – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?
  5. Czy upominki okolicznościowe z okazji świąt, jubileuszu lub innego ważnego wydarzenia w życiu pracownika (np. narodziny dziecka, ślub) w postaci vouchera na pobyt w hotelu SPA lub karty przed płaconej przekazywane pracownikom przez pracodawcę stanowią przychód pracownika, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

 

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej w artykule ekspertów MDDP >
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59537,27-maja-2024/77721,Podatki-i-Ksiegowosc/912057,Opodatkowanie-benefitow-pracowniczych—czesc-pierwsza.html.

 

***

Autorzy:
Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, Szymon Kozłowski, Martyna Derach oraz Patrycja Kijanowska.