Opodatkowanie VAT sprzedaży użytkowania wieczystego dziedziczonej nieruchomości

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kolejnym orzeczeniem, które rozstrzyga spór dotyczący tego, kiedy osoba fizyczna działa jako podatnik VAT. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie na rynku nieruchomości, gdzie wartość transakcji zawieranych przez osoby fizyczne zwykle przekracza limit dla zwolnienia podmiotowego, a także pojawia się pytanie czy daną sprzedaż nieruchomości opodatkować VAT, czy też uznać, że jest ona efektem zarządzania majątkiem prywatnym.

Pozornie ocena tej kwestii nie powinna stwarzać istotnych wątpliwości, gdyż wskazówki interpretacyjne zawarte są w orzeczeniu TSUE z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i 181/1 Słaby Kuć. W przywołanym wyroku TSUE stanął na stanowisku, że nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej osoby fizycznej, która dokonuje sprzedaży gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Natomiast w sytuacji, gdy osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, należy uznać ją za podmiot prowadzący “działalność gospodarczą”.

W tym kontekście Bartosz Bogdański, partner, doradca podatkowy, zauważa:

Jakkolwiek organy podatkowe często powołują się na wyżej wymienione orzeczenie, to jednak prawidłowa interpretacja tych warunków sprawia im istotne trudności. Tak było również w sprawie, która została rozstrzygnięta komentowanym wyrokiem“.

___

#WIĘCEJ w Monitorze Podatkowym:

https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/opodatkowanie-vat-sprzedazy-uzytkowania-wieczystego-dziedziczonej-nieruchomosci/.