Opodatkowanie VAT transakcji blockchain

W orzecznictwie przyjmuje się, że czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Należy w tym miejscu przytoczyć stwierdzenie, zgodnie z którym elementem koniecznym do uznania, że umowa obejmowała świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jest wyodrębnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia (istnienie beneficjenta usługi). Z punktu widzenia skarżącego zidentyfikowanie odbiorcy świadczenia jest obiektywnie niemożliwe.

Jak zauważa Klaudyna Matusiak-Frey, starszy konsultant, doradca podatkowy w MDDP:

Jeśli usługi są kierowane do wszystkich użytkowników danej sieci blockchain, czyli do pewnej rozproszonej społeczności z różnych zakątków świata, gdzie jednocześnie niemożliwe jest wskazanie konkretnego podmiotu, z którym podatnik wchodziłby w stosunek umowny dotyczący realizacji swojego świadczenia, to istnieją przesłanki do stwierdzenia, że działania podatnika nie kwalifikują się jako usługa z perspektywy podatku VAT.

Należy podkreślić, że ze względu na istnienie bardzo ogólnej i szerokiej definicji świadczenia usług, każdorazowo analizując, czy dane działania będą klasyfikowane jako odpłatna usługa opodatkowana VAT, niezbędne jest zweryfikowanie kilku okoliczności, sformułowanych na podstawie orzecznictwa zarówno TSUE, jak i polskich sądów administracyjnych.

***

#WIĘCEJ w Monitorze Podatkowym >>

https://www.beck.pl/ksiazka/monitor-podatkowy/.

*Komentarz eksperta do wyroku WSA w Gdańsku z 11 lipca 2023 r., I SA/Gd 304/23.